Вопросы и ответы Otázky a odpovede

Для тех, кто хочет знать и то, и это, Pre tých, ktorí chcú niečo vedieť, a že

есть рубрика «Вопросы и ответы» sú kapitoly "Otázky a odpovede"

Интересующимся, мыслящим – сюда! Pre záujemcov myslenie - tu!

Найдём ответ! Nájdeme odpoveď! Подскажем без труда! Pýtať ľahko!

Ирландская пословица гласит: «Самый простой способ получить ответ – задать вопрос!» В наш век информационных технологий, казалось бы, нет ничего проще, чем найти во «всемирной паутине» нужную информацию. Írska príslovie hovorí: "Najjednoduchší spôsob, ako dostať odpoveď - niečo spýtať!" V tomto veku informačných technológií, zdá sa, nie je nič jednoduchšie, než si v "world wide web" správne informácie. Да, «поисковики» выдают возможные варианты, но часто ни один из них, увы, Вам не подходит… Áno, "pátrači" dať možnosti, ale často žiadny z nich, bohužiaľ, nie je pre vás ...

В одной развлекательной программе был ещё вариант «звонок другу». V jednom zábavným programom bol ešte možnosť "call priateľovi." Если и он Вам не помог, тогда именно на сайте «StarKava» Вы найдёте то, что ищите. Pokiaľ nie je vám pomohol, potom je to na mieste, "StarKava» nájdete to, čo hľadáte. Смело задавайте вопросы, связанные с кофе, его историей... Nebojte sa klásť otázky týkajúce sa kávy, jej histórie ... Узнавайте больше об особенностях и видах этого божественного напитка. Viac informácií o funkciách a typov tohto božského nápoja. А также, задавайте вопросы о нашей мобильной кофейне, наших акциях и предложениях в специальном разделе «Вопросы и ответы». Tiež informovať o našej mobilnej kaviarni, našich akciách a špeciálnych ponukách v časti "Otázky a odpovede". Спрашивайте, и получайте оперативные и компетентные ответы. Pýtajte sa a získať rýchle a kompetentné odpovede.

Мы услышим каждого! Začujeme všetkým!

вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Алла Otázka znie (a) Alla
Дата: 25.09.2013 Dátum: 09/25/2013

Добрый день. Dobré popoludnie. Подскажите пожалуйста какие документы нужны для работы мобильной кофейни? Prosím, povedzte mi, aké doklady sú potrebné pre prevádzku mobilného kávy? заранее спасибо. Vďaka vopred.

ответ odpoveď

Здравствуйте, Алла! Dobrý deň, Alla!

Для работы мобильной кофейни нужны следующие документы: Pre prevádzku mobilného kávy požadovať predloženie nasledujúcich dokladov:

1. 1.. Свидетельство о гос. Osvedčenie o stave. регистрации предпринимателя (или Выписка с гос. реестра). Registrovaný vlastník (alebo výpis z registra štátu.).

2. 2.. Справка формы 4-ОПП (о взятии на учет в налоговую). Nápoveda tvar 4-OPP (o registrácii k dani).

3. 3.. Свидетельство единого налога (втора группа), в котором должно быть прописаны такие виды деятельности: 56.10-предоставление услуг мобильного питания; 56.30-обслуживание напитками; 47.99-другие виды розничной торговли вне магазина. Dôkaz jednej dane (druhá skupina), ktoré by sa malo spresniť tieto činnosti: 56.10-mobilné stravovacie služby; 56,30-servis nápojov; 47.99-maloobchod mimo predajne. Вместо Свидетельства единого налога у Вас может быть Патент на торговлю (по Украине, без привязки к конкретному месту), в этом случае Вы будете находиться на общей системе налогообложения, что немее выгодно чем единый налог. Namiesto jedného daňového dokladu môžete mať patent pre obchod (na Ukrajine, bez odkazu na určité miesto), v takom prípade budete o spoločnom systéme zdaňovania, ktoré Nemea výnosnejšie než rovnú daň.

4. 4. В случае единого налога - Книга учета доходов для плательщиков 1 и 2 групп (регистрируется в налоговой). V prípade jednej dane - rezervácia platcami príjmu pre skupiny 1 a 2 (zaznamenané v dane).

5. 5. Уведомление о взятии на учет плательщика единого взноса (Пенсионный фонд). Oznámenie o registrácii platcu jednotnej platby (dôchodkový fond).

6. 6. Если будет наемный работник, то Трудовой договор, заключенный в Центре занятости. Ak je zamestnanec, je pracovná zmluva uzavretá v centre zamestnanosti.

7. 7. Если будет наемный работник, то трудовая книжка. Ak je zamestnanec, história zamestnania.

8. 8.. Если будет наемный работник, то регистрация с Фонде соц.страхования от несчастных случаев на производстве. Ak je zamestnanec, potom sa registrácia fondu s sots.strahovaniya nehôd.

9. 9.. В техпаспорте в особых отметках должно быть прописано: передвижной пункт для приготовления кофе. V liste v osobitných poznámkach by mal byť napísaný: mobilné point-making facilities.

10. 10.. Медицинская книжка на работника. Lekárska kniha o zamestnancov.

11. 11.. Что касается СЭС, то они официально разрешение не дают, ссылаясь на то, что законодательством не предусмотрен такой вид деятельности как мобильная кофейня, соответственно, они не знают что требовать. Pokiaľ ide o SES, ale oficiálne nedávajú dovolenia, s odkazom na skutočnosť, že zákon stanovuje pre také činnosti ako mobilný kaviarni preto, že nevedia, čo požadovať. По Вашему запросу выдают официальный отказ, в связи с отсутствием нужного законодательства. Na vašu žiadosť, vydať oficiálne popretie, v dôsledku nedostatku potrebnej legislatívy.

Это полный список всех необходимых документов для работы. Toto je kompletný zoznam všetkých požadovaných dokladov pre prácu.

Желаю успехов! Prajem vám úspech!

Если будут возникать вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу! Ak budete mať otázky - spýtajte sa, ja odpoviem s radosťou!

С уважением, СтарКава S pozdravom, StarKava
вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Владислав Otázka znie (a) Vladislav
Дата: 24.08.2013 Dátum: 08/24/2013

Т.е. To znamená, že единственный оптимальный вариант автономной работы - покупка дорогой итальянской кофемашины, оборудованной под газ? len najlepšia voľba životnosti batérie - kupovať drahé talianskej kávovar, ktorý je vybavený plynom?
т.е. tj обычные Delonghi и Jura тысяч за 2-3 тыс долларов вообще не вариант? DeLonghi konvenčné a Jura tisíc na 2-3 tisíc dolárov nie je možné vôbec?
Насколько я знаю, все они электрические. Pokiaľ je mi známe, že sú všetky elektrické. Удобно то, что кофемолка там уже установлена как и ёмкость для молока. Pohodlne, je mlynček na kávu a nastaviť ako nádoby na mlieko. Получается, приходится покупать только Итальянские Gaggia итд? Takže sme si kúpiť iba talianske Gaggia, atď?
Просто места, где бы я хотел это опробывать определённо не оснащены розетками. Len miesto, kde som chcel, aby to oprobyvat rozhodne nie je vybavená výstupmi. Неужели обычных аккумуляторов или генератора не хватит для нагрева бойлера обычной кофемашины? Je bežné batérie alebo generátor nestačí na ohriatie kotly Závadný normálne? Ведь я слышал об автономных электрокофейнях, которые работают на Украине. Po tom všetkom, čo som počul o nezávislé elektrokofeynyah, ktorí pracujú na Ukrajine.
Также вопрос насчёт генератора - говорят, что он создаёт высокий уровень шума и запах от него кошмарный от самого + ещё выхлоп. Tiež otázka generátora - hovoria, že to vytvára vysokú úroveň hluku a vôňa ju od desivé + viac výfuku. как с этим справляетесь? ako sa s tým vyrovnať?

Как я сейчас посмотрел - в России вообще не продаётся кофемашин с подключением к газу. Ako som sa pozeral - v Rusku všeobecne nepredávajú kávovary s napojením na plyn. Так что всё-таки, видимо, придётся рассматривать автономный электрический вариант Tak ešte, zdá sa, že je potrebné zvážiť samonosná elektrická verzia

ответ odpoveď

Владислав, идея Славы Донина с полностью автоматической кофемашиной для меня лично вообще не вариант. Vladislav, myšlienka slávy Donino s plne automatickým kávovaru pre mňa nie je možné vôbec. Это не тот вариант, который представлен в Украине и в Европе, откуда и пришла эта идея. To nie je možnosť, ktorá je uvedená na Ukrajine av Európe, odkiaľ som túto myšlienku. С таким успехом можно поставить просто КОФЕ-АВТОМАТ, который и предшествовал у нас в Украине мобильным кофейням. S takým úspechom, môže byť jednoducho povedané kávovar, ktorí nás predišli v obchodoch Ukrajine kávy mobilné telefóny. Но мы от него отошли. Ale my ho opustila. Какова цель мобильной кофейни? Aký je účel mobilného kávy?
Собственноручно приготовить напиток, причем готовит бариста (человек, умеющий правильно готовить еспрессо), именно приготовить, а не нажать на кнопку и получить приготовленный напиток), то есть профессионал своего дела – бариста - подбирает правильный помол кофе, смотрит как течет кофе, правильно взбивает молоко, то чем занимаются обычно в хорошем кафе, теперь делают на улице по доступной цене. Vlastné horúci nápoj a pripravuje baristu (človek, ktorý vie, ako sa správne pripraviť espresso), je variť, a nie stlačiť tlačidlo a dostanete pripravený nápoj), ktorá je profesionálny vo svojom odbore - barista - voľba správne mletie kávy, vyzerá to, káva tečie správne biča mlieko, potom to, čo robia, je dobré v kaviarni, teraz robí na ulici za prijateľnú cenu. Также цель мобильной кофейни быстро и качественно приготовить напиток и дать человеку с собой который спешит. S ohľadom na účel mobilný kaviarni rýchlo a ľahko pripraviť nápoj a dajú osobe, ktorá sa rýchlo. И еще одна цель пожалуй сама главная, с которой все начинается: развить культуру кофепития, ведь многие не знают и не понимают какой по вкусу еспрессо, чем отличается латте от американо и т.д. Ďalším cieľom sama o sebe je asi hlavný, z ktorého všetko začína: rozvíjať kultúru kofepitiya, pretože mnohí nevedia, a nechápem, ako ochutnať espresso, latte líši od USA atď Это наши цели и так работают все хорошие мобильные кофейни в Киеве. To sú naše ciele a prácu, aby všetko dobré mobilný kaviareň v Kyjeve.
У Вас могут быть другие цели, это Ваше дело. Môžete mať iné účely, je to vaša vec. Если Вы не хотите заморачиваться с обучением, хотите вложить деньги минимально, а потом, возможно и развиться, то это вполне отличная идея. Ak nechcete obťažovať s odbornou prípravou, ktorú chcete investovať minimálne, a potom, možno, a rozvíjať, to je celkom dobrý nápad.
Что касается электрических кофемашин. Pokiaľ ide o elektrické kávovary. Для того, чтобы понять, смогут они работать только от одних аккумуляторов или нет, Вам необходимо знать мощность кофемашины, и в зависимости от этого Вы подбираете себе необходимой мощности бесперебойник и количество аккумуляторов, их может быть два, три, четыре…. Aby bolo možné pochopiť, môžu fungovať iba na jedno nabitie, alebo nie, musíte vedieť, silu kávovarov, av závislosti na tom si vyberiete sami bespereboynik potrebnými právomocami a počet batérií, môžu byť dva, tri, štyri .... Все зависит от мощности кофемашины. To všetko závisí na výkone kávovarov.
Генератор также подбирается в зависимости от мощности кофемашины. Generátor tiež byť vybraný v závislosti na sile kávovarov. Генераторы разные. Generátory sú rôzne. Мы, например, используем генератор Honda, он самый малошумный. Napríklad používame generátor Honda, je nízka úroveň hluku. С учетом того, что его работа на улице, то особых запахов и шума не слышно, безусловно, он не бесшумный, а работает как заведенный автомобиль, а это примерно в пределах нормы, не раздражает. Vzhľadom k tomu, že jeho práca na ulici, môžu byť špecifické zápach a hluk nie je počuť, samozrejme, že je to tichý a pracuje ako rany do auta a je to asi normálne, nedráždivý. По поводу кошмарного запаха: КАШМАРНЫЙ – это преувеличено, такой же запах, как если бы Вы стояли возле заведенной иномарки. O hrozný zápach: KASHMARNY - je prehnané, rovnaký zápach, ako by ste stáli v blízkosti rany zahraničných automobilov. На открытом воздухе на это не обращаешь внимание. Vonku nevenujú pozornosť.
В России не продаются кофемашины с газом только потому, что на них нет спроса. V Rusku nie je predaj kávovarov s plynom, pretože neexistuje žiadny dopyt. В Украине тоже не продаются, в основном под заказ. Na Ukrajine, taky nie sú predávané, väčšinou na objednávku. Более того, многие известные итальянские заводы по производству кофемашин вообще не увлекаются конвеерным производством. Okrem toho, mnoho dobre známych talianskej továrne na kávovary všeobecne priťahovaný k výrobe dopravníka. Собирают кофемашины только под заказ. Zbierajte Závadný zákazku. Для нас это странно слышать, что завод производит под заказ. Pre nás je to divné, keď počujem, že rastlina produkuje na objednávku. Но тем не менее это так. Avšak, to je.

С уважением, СтарКава S pozdravom, StarKava
вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Владислав Otázka znie (a) Vladislav
Дата: 23.08.2013 Dátum: 23.08.2013

3. 3.. если вы в курсе, то расскажите пож-та, как работают автономные кофейни без газа - как я понял, закупается несколько аккумуляторов (кстати, каких? обычные автомобильные? или специальные?), которые нужно заряжать ночью, к ним подключается инвертор, который преобразует напряжение, а к нему основная система электроснабжения? Ak viete, povedzte AMP-ta, ako fungujú samostatný kávu bez plynu - ako som pochopil, kúpil niekoľko batérie (?? Mimochodom, čo pravidelné auto alebo špeciálne), ktoré je potrebné nabíjať v noci, je pripojený k meniču, ktorý prevádza napätie, ale jeho hlavný systém napájania? хватает ли этого на 8 часов? Je to dosť na 8 hodín? не бывает ли перебоев в электроснабжении? nie sú tam žiadne výpadky prúdu? опять же, надо ли переодически заводить автомобиль? Opäť platí, že je potrebné, aby pravidelne naštartovať?

ответ odpoveď

3. 3.. Что касается Вашего третьего вопроса, то Вы все поняли не совсем правильно, или, возможно, Вам неправильно объяснили…. Pokiaľ ide o vaše tretiu otázku, chápeš všetko nie je úplne v poriadku, alebo snáď náležite vysvetlené ....

От одних аккумуляторов кофемашина работать не может. Z jednej sady batérií kávovaru nemôže fungovať. Работа на газу автоматически подразумевает и работу дополнительно либо от аккумуляторов, либо от генератора. Práca na plyn automaticky znamená prácu navyše alebo na batérie alebo generátora.

Как это все устроено? Ako to všetko funguje? Давайте разберемся! Poďme zistiť!

Газовый баллон служит только исключительно для нагрева бойлера кофемашины (при отсутствии электрики). Plynová fľaša je určená výhradne pre výrobcu kotla (bez elektroinštalácie).

Также отдельно покупаются два обычных автомобильных аккумулятора по 100 Ампер каждый. Aj samostatne kúpil dve obyčajné autobatériu na 100 amper každý. Аккумуляторы с помощью инвертера (преобразователя) создают ток из 12 Вт в 220 Вт. Nabíjacie batérie s meničom (prevodník) vytvoriť prúd 12waty W 220. От них работает электронасос кофемашины, который автоматически подает воду в бойлер. Pracujú elektrický kávovar, ktorý automaticky podáva vody do kotla. Также от них работает кофемолка, освещение или подсветка Вашего рабочего места, виденаблюдение, если используете наемных работников и электро-кнопки кофемашины, если она полуавтомат или автомат. Tiež sa z nich pracuje brúska, osvetlenie alebo bodové osvetlenie na pracovisku, videnablyudenie ak používate zamestnancov a elektro-tlačidlo Espresso, ak je automatické alebo poloautomatické.

Мы используем ручные кофемашины. Používame ručný prístroj na prípravu espressa.

Заводить периодически автомобиль не нужно, так как Вы не используйте встроенный в Ваш автомобиль аккумулятор, Вы используете отдельно приобретенные, дополнительные аккумуляторы. Pravidelne spustiť auto nie je nutné, pretože nemusíte používať vstavaný do autobatérie, môžete použiť samostatne zakúpené, náhradné batérie. Заряжаются такие аккумуляторы как правило ночью, этих аккумуляторов хватает на 8-12 часов рабочего дня. Nabíjanie týchto batérií sú zvyčajne v noci, tieto batérie trvá 8-12 hodín denne.

Что касается перебоев электричества, то можно поставить стабилизатор напряжения. Pokiaľ ide o prerušení elektrickej energie, je možné, aby regulátor napätia.

Мы уже давно не используем аккумуляторы, вместо них мы пользуемся электрогенератором на 1 Кв. My už dobíjacie batérie, namiesto toho použite elektrický generátor na 1. námestí. Трудно сказать, выгоднее это или нет, так как электрогенератор нужно заправлять бензином. Je ťažké povedať, že je to výhodné alebo nie, elektrický generátor vyplniť benzín. Но зато не нужно заряжать аккумуляторы, а ведь для того, чтобы их заряжать, нужно арендовать гараж, а аренда гаража получается дороже, чем аренда паркоместа, которое можно использовать в теплое время года (весна, лето, осень), при морозах должен быть обязательно теплый, обогреваемый гараж. Ale potrebujete nabiť batérie, a v skutočnosti, aby vyúčtovať, musíte si prenajať garážové státie a prenájom garáže dopadá drahšie ako prenájom parkovacích miest, ktoré môžu byť použité v teplom období (jar, leto, jeseň), kedy mráz musí byť nutne teplý, vyhrievané garáž.

Вместо стационарного электричества, газового баллона, аккумуляторов можно использовать электрогенератор на 4,8-5 Кв, не меньше, но это ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНО! Namiesto toho, aby stacionárne elektrickej energie,, plynové fľaše elektrické batérie môžu byť použité pre 4,8-5 kV, nie menej, ale to nie je príliš výhodné!

С уважением, СтарКава S pozdravom, StarKava
вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Владислав Otázka znie (a) Vladislav
Дата: 23.08.2013 Dátum: 23.08.2013

Расскажите пож-та подробно про систему электроснабжения - Povedz AMP-tá podrobnejšie informácie o napájanie systému -
1. 1.. как работают именно ваши кофейни - газ, электричество, комбинирование? pracujú rovnako ako ku káve - plyn, elektrina, kombinácia?
1.1. 1.1. я так и не понял, к чему конкретно подключаются газовые баллоны - к кофемашине или монтируются на постоянной основе в автомобиль? Nechápala som, čo konkrétne spojené s fľašami na plyny - na sládka alebo je možné namontovať na trvalom základe v aute? если в автомобиль, то к чему они подключены? Ak v aute, potom to, čo ich spája? как работает система выхлопа в данном случае? ako výfukový systém v tomto prípade?
2. 2.. в чём заключается опасность при работе с газом? čo je riziko pri práci s plynom? каким образом это может взроваться - т.е. ako to môže vzrovatsya - tj что конкретно подразумевается под "неосторожным обращением"? čo presne sa myslí "hrubé zaobchádzanie"?

ответ odpoveď

Спасибо, Владислав, за вопросы, отвечаю по-порядку: Ďakujem, Vladislav, pre otázky zodpovedané v poradí:

1. 1.. Наши кофемашины работают комбинированно, примерно 90% - это электрика и 10% - это газ. Naše kávovary pracujú v kombinácii, približne 90% - je elektrikár, a 10% - je to plyn. Я не могу согласиться с некоторыми коллегами из России о том, что газ - это выгодно. Nemôžem súhlasiť s niektorými kolegami z Ruska, že plyn - je to výhodné. Лично для меня и для моих кофеен самым выгодным является ЭЛЕКТРИКА. Osobne pre mňa a pre moje kaviarňach je najlepší elektrikár. Почему такое соотношение и от чего оно зависит? Preto je taký vzťah, a to, čo je závislá na? Все просто: все рабочие дни (с понедельника по пятницу) мы работает от электрики возле бизнес-центра, а на выходных иногда проводятся мероприятия типа фестивалей, чемпионатов, выездных шоу, где нет возможности подключиться к электрике, и в этом случае мы используем газовый баллон. Je to jednoduché: všetky pracovné dni (pondelok až piatok), pracujeme na elektriku v blízkosti obchodného centra, cez víkendy a niekedy hostiteľom podujatia, ako sú festivaly, šampionáty, ktorí navštívia výstavu, kde sa nemôžete pripojiť k elektrotechniky a v tomto prípade budeme používať plynovú fľašu .

1.1. 1.1. Для того, чтобы кофемашина работала от газа, она должна быть оборудована под газ. Na kávu pôsobil od plynu, musí byť vybavená plynovým. Это происходит двумя способами: многие итальянские заводы по изготовлению кофемашин под запрос оборудуют машину для работы на газу, проводят специальный шланг для работы на газу, т.е. To sa deje dvomi spôsobmi: mnoho talianskych tovární na výrobu kávovarov na želanie vybaviť auto pre prevádzku na plyn, majú špeciálne hadice pre použitie na plyn, tj такие кофемашины могут работать либо от электрики, либо от газа. ako výrobca môže pracovať buď z elektrickej alebo plynu z На каждой такой кофемашине есть специальный тумблер (переключатель), который Вы и переключаете в ту или иную позицию. Na každom takomto kávovare má špeciálny prepínač (switch) a prepnete na tú či onú pozíciu. Второй способ – это кустарный, некоторые народные умельцы сами оборудуют кофемашины под работу на газу, это стоит гораздо дешевле, чем заводской вариант. Druhý spôsob - je amatérsky, niektorí remeselníci sami vybavených kávovarov pri práci na plyn, je to oveľa lacnejšie ako továrenské verzii. Вот такие кофемашины в последствии и могут взрываться. Sú kávy v dôsledku toho, a môže dôjsť k výbuchu. Крайне не рекомендую второй способ. Nie je vrelo odporúčame druhý spôsob.

Что касается газового баллона, здесь тоже два пути решения: 1. Pokiaľ ide o nádrže, sú aj dve riešenia: 1. На Ваш автомобиль может быть установлено ГБО (газобаллонное оборудование), в этом случае газовый баллон вмонтирован в автомобиль, к нему подключается тот самый газовый шланг с редуктором от кофемашины. Na aute je možné nastaviť HBO (plynových zariadení), v takom prípade je plynová fľaša namontovaný vo vozidle, to sa pripája k rovnakej plynová hadica s redukciou kávovarov. 2. 2.. Газовый баллон ставится в нижний отсек автомобиля, он не закреплен, его нужно вытаскивать из машины для того, чтобы заправить. Plynové fľaše sa umiestnia do spodnej priehradky v aute, nie je stanovená, musí vytiahnuť stroj, aby sa znovu naplniť. К нему также подключается шланг с редуктором для работы на газу. To možno tiež pripojiť k hadici s redukciou spustiť na plyn.

Что касается системы выхлопа: ее здесь нет. Pokiaľ ide o výfukového systému: nie je tu. Газ горит и тем самым греет бойлер кофемашины. Plyn horí a tým ohrieva v kotli výrobcu. Можно провести аналогию с домашней плитой, если она газовая, Вы включаете конфорку и ставите на нее кастрюлю с водой, кастрюля нагревается. Môžete si vytvoriť analógiu s domácej méty, ak je plyn, zapnúť horák a dať ju na hrniec s vodou, panvicu zahrieva. У Вас же при этом нет никакой системы выхлопа газа в квартире? Tiež je tam nejaký výfukového systému v byte? Газ просто сгорает и все. Plyn je proste spálil.

2. 2.. Опасность газа заключается, прежде всего, в повреждении газового баллона или в неисправности вентиля. Úroveň plynu Pozostáva prevažne z poškodenia ventilu plynovej fľaše, alebo poruchu. Газовый баллон состоит из самого баллона и вентиля. Plynová fľaša sa skladá z valca a z ventilu. Больше в нем ничего нет. Viac to nie je nič. Так вот, если вентиль неисправный и пропускает газ, а рядом находитесь Вы и курите, или клиент, или просто прохожий стоит и курит, то из-за утечки газа может произойти взрыв. Takže, ak je ventil chybný a prechádza plyn, a ďalšie a ste fajčiar, alebo klient, alebo len okoloidúci stojany a fajčí, v dôsledku úniku plynu môže dôjsť k explózii. Также опасность газового баллона может заключаться в неправильной его заправке, например: Ваш баллон рассчитан на 10 литров, в течении года вы заправляли баллон и ни разу не сливали с него газолин – это несжигаемый газ, который особенно накапливается в зимнее время. Nebezpečenstvo, že sa tlakové fľaše môže byť nesprávnym tankovanie, napríklad, je určený pre vaše valec 10l v roku spustili nádrže a nikdy prilial oleja z neho - to je nehorľavý plyn, ktorý sa hromadí najmä v zimnom období. Он занимает некий объем в баллоне, а Вы по привычке заправляете 10 литров, а не 9-8 литров. Trvá určitú čiastku v nádrži, a zvyčajne natankovať 10 litrov namiesto 9,8 litrov. Это тоже может привезти к взрыву газового баллона. To môže tiež priniesť explózii plynovej fľaše. Также немаловажным фактором является заправка баллона в летнюю жару. Ďalším dôležitým faktorom je doplňovacie fľaša v letnej horúčave. Например, на улице +30, вы заправили баллон из 10 литров на 9 литров, и думаете что все замечательно. Napríklad v ulici 30, ktoré ste naplnený balón od 10l až 9 litrov, a myslím, že je všetko v poriadku. На самом деле это не так! V skutočnosti to tak nie je! При высоких температурах газ сильно расширяется, примерно на 40%, поэтому при жаре газовый баллон необходимо заправлять на 50%, а не на 90%. Pri vysokých teplotách, plyn expanduje silne približne o 40%, takže teplo je potrebné najprv naplniť nádrže na 50%, skôr než 90%. А расширенный газ, как Вы понимаете, может привести также к взрыву баллона. A rozšírené plyn, ako viete, môžu tiež viesť k výbuchu vojne.

С уважением, СтарКава S pozdravom, StarKava
вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Константин Otázka znie (a) Constantine
Дата: 01.07.2013 Dátum: 01.07.2013

А капучино есть у Вас? Cappuccino sa máte?

ответ odpoveď

Конечно! Samozrejme! У нас самый вкусный капучино! Máme najviac vynikajúce cappuccino! ) )

С уважением, СтарКава S pozdravom, StarKava
вопрос otázka
Вопрос добавил(а) Светлана Otázka znie (a) Svetlana
Дата: 13.06.2013 Dátum: 13.06.2013

Возможно ли заказать мобильное кафе в область? Je možné si objednať mobilné kaviareň v oblasti? Какие условия? Aké sú podmienky?

ответ odpoveď

Д а, мы работаем и на выезд за город (до 100 км). Y es, pracujeme opustiť mesto (100 km). Никаких дополнительных условий нет, достаточно просто сделать заказ. Bez ďalších podmienok nemožno jednoducho urobiť si rezerváciu. Заказать можно с нашего сайта (форма вверху слева). Si môžete objednať na našich webových stránkach (formulár vľavo hore).

С уважением, СтарКава S pozdravom, StarKava
назад 1 далее Predchádzajúca 1 Ďalšia


Оставить отзыв Zanechať komentár

  • Обязательные для заполнения поля помечены знаком * . Povinné polia sú označené *.

Ak máte problém s čítaním kódu, kliknite na samotnom kódu na nový kód.

Спасибо! Ďakujem vám! Ваш заказ принят! Vaša objednávka je prijatá!
Мы в Вконтакте Sme na Facebooku
Мы на Facebook Sme na Facebooku
Мы в Twitter Sledujte nás na Twitteri
Cvrlikání