Кофейный бум не сможет пройти мимо европейской страны, граничащей с Украиной! Boom Kawa nie może przejść obok europejskiego państwa graniczącego z Ukrainą! Или мобильные кофейни по-польски! Albo mobile kawy w języku polskim!

Многие факты указывают на то, что Польша становиться модным туристическим направлением и это связано не только с Евро-2012. Wiele fakty wskazują na to, że Polska stała się modna miejscowość turystyczna i to nie tylko ze względu na Euro 2012. Как сообщает «Rzeczpospolita» польское МИД и туристические организации совместными усилиями увеличили приток путешественников за последние два года. Według «Rzeczpospolita» Ministerstwo Spraw Zagranicznych i organizacji turystycznych współpracować, aby zwiększyć przepływ turystów w ciągu ostatnich dwóch lat.

Поэтому появление мобильных кофеен на улицах Варшавы, старинного Кракова и других прекрасных городов пришлось бы весьма кстати! Dlatego pojawienie się mobilnych kawiarniach na ulicach Warszawy, Krakowa i innych starożytnych miast pięknych musiał być bardzo pomocne! Ведь ежедневно Польшу посещает немало туристов из Европы, а там люди привыкли пить кофе на ходу! Po każdej wizycie w Polsce wielu turystów z Europy, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do picia kawy w podróży!

Возьмём, к примеру, Краков – большой туристический город, где ежедневно проводят массу интересных экскурсий. Weźmy, na przykład, Kraków - duża miejscowość turystyczna, gdzie codziennie spędzamy dużo ciekawych wycieczek. Погода в Кракове прохладная даже летом, поэтому кофе «с собой» был бы очень уместным. Pogoda w Krakowie chłodne nawet w lecie, więc kawa "z tobą" byłoby bardzo właściwe. Ну а это, в свою очередь, гарантирует комфорт для европейцев во время прогулок, тем самым оставляя хорошее впечатление об отдыхе в целом, и привлекая новых туристов! Ale to, z kolei, zapewnia komfort dla Europejczyków podczas spaceru, pozostawiając dobre wrażenie miasta jako całości, a przyciągnięcie nowych turystów!

Процедура открытия кофейного бизнеса в Польше не будет сильно отличаться от украинской. Procedura otwierania działalności gospodarczej do kawy w Polsce nie będzie znacznie różnić się od ukraińskich. Прежде всего понадобиться…нет, не идея! Przede wszystkim ... nie potrzeba, nie wiem! Ведь всё уже придумано! Po tym wszystkim, wszystko jest przemyślane! Ваше желание, стартовый капитал для оборудования машины, или же покупки готового кофе-мобиля, брендирование авто, поиск хорошего баристы, или человека, имеющего желание и талант обучаться! Twoje życzenie, start-up capital na wyposażeniu maszyny, lub kupić gotowe coffee-Mobile, marki samochodów, znalezienie dobrych baristów, lub osoba, która ma chęć i talent do nauki!

Можете выбрать франчайзинг, как отличный вариант развития кофейного бизнеса, под уже зарекомендовавшим себя именем, но Ваш уровень должен быть «на высоте»! Możesz wybrać franchisingu jako wielkiego uznania działalności kawy, pod nazwą rekordu toru, ale twój poziom powinien być "na górze"!

Необходимые разрешения, документы, выбор места, закупка качественного сырья и уникальная рецептура – тот основной перечень необходимых этапов, которые Вы обязательно должны пройти на пути к успешному бизнесу. Niezbędnych pozwoleń, dokumentów, wyboru miejsca, uzyskanie wysokiej jakości surowców i unikalnej recepturze - jeden główny wykaz niezbędnych kroków, które należy przejść na drodze do udanego biznesu.

В любом случае, как сказал Гаролд Дженин, человек отлично разбирающийся в бизнес-вопросах : W każdym razie, jak Harold powiedział, Jenin, człowiek dobrze zorientowany w sprawach gospodarczych:

« Книгу читают с начала до конца. "Książka jest czytać od początku do końca. Бизнес ведут противоположным образом. Biznes jest odwrotnie. Тут начинают с конца, т.е. Potem zacznij od końca, czyli с цели, и потом делают все, чтобы её достичь». z celów, a następnie zrobić wszystko, aby go osiągnąć. "

Так что, друзья, если у Вас есть цель открыть свой, достаточно перспективный бизнес в Польше – сделайте свой выбор в пользу мобильной кофейни, и смело достигайте своей цели! Tak, przyjaciele, jeśli masz cel otwierając własną, dość obiecujący biznes w Polsce - dokonać wyboru na rzecz telefonu kawiarni, a tutaj osiągnąć swój cel!

Удачи! Powodzenia!

Спасибо! Dziękujemy! Ваш заказ принят! Twoje zamówienie zostanie przyjęte!
Мы в Вконтакте Jesteśmy na Facebooku
Мы на Facebook Jesteśmy na Facebooku
Мы в Twitter Śledź nas na Twitterze
Świergot