Вопросы и ответы Klausimai ir atsakymai

Для тех, кто хочет знать и то, и это, Tiems, kurie nori sužinoti ką nors, ir tai,

есть рубрика «Вопросы и ответы» kad kurso "Klausimai ir atsakymai"

Интересующимся, мыслящим – сюда! Tiems, kurie domisi, galvoju - čia!

Найдём ответ! Mes rasti atsakymą! Подскажем без труда! Klausti lengvai!

Ирландская пословица гласит: «Самый простой способ получить ответ – задать вопрос!» В наш век информационных технологий, казалось бы, нет ничего проще, чем найти во «всемирной паутине» нужную информацию. Airijos patarlė sako: "Lengviausias būdas gauti atsakymą - užduoti klausimą!" Šiame informacinių technologijų amžiuje, atrodo, nėra nieko lengviau nei rasti į "World Wide Web" teisinga informacija. Да, «поисковики» выдают возможные варианты, но часто ни один из них, увы, Вам не подходит… Taip, "tyrėjai" suteikti galimybių, tačiau dažnai nė vienas iš jų, deja, ne tau ...

В одной развлекательной программе был ещё вариант «звонок другу». Per vieną pramogų programos vis dar buvo variantas "skambutis draugui." Если и он Вам не помог, тогда именно на сайте «StarKava» Вы найдёте то, что ищите. Jei jis nėra jums padėjo, tai svetainėje «StarKava» rasite tai, ko ieškote. Смело задавайте вопросы, связанные с кофе, его историей... Nesivaržykite užduoti klausimus, susijusius su kava, jos istorija ... Узнавайте больше об особенностях и видах этого божественного напитка. Sužinokite daugiau apie funkcijas ir tipų šitą dieviškąjį gėrimą. А также, задавайте вопросы о нашей мобильной кофейне, наших акциях и предложениях в специальном разделе «Вопросы и ответы». Taip pat pasiteirauti apie mūsų mobiliojo kavinėje, mūsų akcijas ir specialius pasiūlymus skyriuje "Klausimai ir atsakymai". Спрашивайте, и получайте оперативные и компетентные ответы. Užduoti klausimus ir gauti operatyvius ir kompetentingų atsakymų.

Мы услышим каждого! Išgirsime visiems!

вопрос klausimas
Вопрос добавил(а) Алла Klausimas pridėta () Ala
Дата: 25.09.2013 Data: 2013/09/25

Добрый день. Laba diena. Подскажите пожалуйста какие документы нужны для работы мобильной кофейни? Prašau pasakyti, kokie dokumentai yra reikalingi mobiliojo kavos operacijos? заранее спасибо. Ačiū iš anksto.

ответ atsakyti

Здравствуйте, Алла! Sveiki, Ala!

Для работы мобильной кофейни нужны следующие документы: Dėl mobiliojo kavos operacija reikalauja, kad šiuos dokumentus:

1. 1. Свидетельство о гос. Sertifikatas valstybės. регистрации предпринимателя (или Выписка с гос. реестра). Registruoti savininkas (arba išrašo iš valstybės. Registro).

2. 2. Справка формы 4-ОПП (о взятии на учет в налоговую). Pagalba formos 4-OPP (apie registraciją į mokesčių).

3. 3. Свидетельство единого налога (втора группа), в котором должно быть прописаны такие виды деятельности: 56.10-предоставление услуг мобильного питания; 56.30-обслуживание напитками; 47.99-другие виды розничной торговли вне магазина. Įrodymai iš vieno mokesčio (antra grupė), kuri turėtų būti išdėstytos tokios veiklos: 56.10-valgio paslaugas; 56.30 aptarnavimo gėrimai; 47.99-Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse. Вместо Свидетельства единого налога у Вас может быть Патент на торговлю (по Украине, без привязки к конкретному месту), в этом случае Вы будете находиться на общей системе налогообложения, что немее выгодно чем единый налог. Vietoj vienos mokesčių sertifikato jūs galite turėti patentą prekybai (Ukrainoje, neatsižvelgiant į tam tikroje vietoje), tokiu atveju jums bus bendros apmokestinimo sistemos, kad Nemea pelningiau nei vienodo mokesčio.

4. 4. В случае единого налога - Книга учета доходов для плательщиков 1 и 2 групп (регистрируется в налоговой). Jei vieno mokesčio atveju - Knygų mokėtojų pajamų grupėms 1 ir 2 (traukiama į PVM).

5. 5. Уведомление о взятии на учет плательщика единого взноса (Пенсионный фонд). Pranešimas apie bendrosios mokėjimo (pensijų fondas) mokėtojo registracijos.

6. 6. Если будет наемный работник, то Трудовой договор, заключенный в Центре занятости. Jei jis yra samdomas darbuotojas, darbo sutartis yra sudaryta užimtumo centras.

7. 7. Если будет наемный работник, то трудовая книжка. Jei jis yra samdomas darbuotojas, darbo istorija.

8. 8. Если будет наемный работник, то регистрация с Фонде соц.страхования от несчастных случаев на производстве. Jei jis yra darbuotojas, tada su sots.strahovaniya avarijų fondo registracija.

9. 9. В техпаспорте в особых отметках должно быть прописано: передвижной пункт для приготовления кофе. Duomenų lape specialiose pastabose turėtų būti parašyta: mobiliuosius taškas ruošimo galimybės.

10. 10. Медицинская книжка на работника. Medicinos knyga darbuotojui.

11. 11. Что касается СЭС, то они официально разрешение не дают, ссылаясь на то, что законодательством не предусмотрен такой вид деятельности как мобильная кофейня, соответственно, они не знают что требовать. Kaip SES, jie oficialiai nesuteikia leidimo, remdamasi tuo, kad įstatymas numato tokį kaip mobiliojo kavos veiklos, todėl jie nežino, ką paklausą. По Вашему запросу выдают официальный отказ, в связи с отсутствием нужного законодательства. Jums pageidaujant, išduoda oficialų neigimas, dėl to, kad būtinus teisės aktus stoka.

Это полный список всех необходимых документов для работы. Tai pilnas sąrašas visų reikalingų dokumentų, skirtų darbui.

Желаю успехов! Linkiu jums sėkmės!

Если будут возникать вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу! Jei turėsite klausimų - kreipkitės, aš atsakysiu su malonumu!

С уважением, СтарКава Pagarbiai, StarKava
вопрос klausimas
Вопрос добавил(а) Владислав Klausimas pridėta () Vladislav
Дата: 24.08.2013 Data: 2013/08/24

Т.е. Tai yra, единственный оптимальный вариант автономной работы - покупка дорогой итальянской кофемашины, оборудованной под газ? tik geriausias variantas baterija - pirkti brangių Italijos kavos aparatas, įrengta dujų?
т.е. ty обычные Delonghi и Jura тысяч за 2-3 тыс долларов вообще не вариант? DeLonghi tradicinių ir Juros tūkst 2-3 tūkstančių dolerių nėra variantas ne visiems?
Насколько я знаю, все они электрические. Kiek aš žinau, jie visi elektros. Удобно то, что кофемолка там уже установлена как и ёмкость для молока. Patogiai, yra kavos malūnėlis ir nustatyti, kaip pieno konteinerį. Получается, приходится покупать только Итальянские Gaggia итд? Taigi, mes turime pirkti tik Italijos GAGGIA, ir tt?
Просто места, где бы я хотел это опробывать определённо не оснащены розетками. Tiesiog vieta, kur aš norėjau oprobyvat tikrai nėra įrengta realizavimo. Неужели обычных аккумуляторов или генератора не хватит для нагрева бойлера обычной кофемашины? Ar tradicinių baterijų ar generatorių nėra pakankamai šildyti katilo virimo aparatas normalu? Ведь я слышал об автономных электрокофейнях, которые работают на Украине. Galų gale, aš girdėjau nepriklausomo elektrokofeynyah kurie dirba Ukrainoje.
Также вопрос насчёт генератора - говорят, что он создаёт высокий уровень шума и запах от него кошмарный от самого + ещё выхлоп. Be to, apie generatoriaus klausimas, - sako jis sukuria aukšto lygio triukšmo ir jo kvapą nuo košmarišką + daugiau išmetimo sistema. как с этим справляетесь? kaip su ja kovoti?

Как я сейчас посмотрел - в России вообще не продаётся кофемашин с подключением к газу. Kaip aš dabar atrodė - Rusijoje pagrindais paprastai nėra parduodamas Kavos aparatai su prisijungimo prie dujų. Так что всё-таки, видимо, придётся рассматривать автономный электрический вариант Taigi, vis dar, matyt, turi būti laikomi įmontuotu elektros versija

ответ atsakyti

Владислав, идея Славы Донина с полностью автоматической кофемашиной для меня лично вообще не вариант. Vladislav, Famer Donina idėja su visiškai automatinio kavos aparato man nėra variantas ne visiems. Это не тот вариант, который представлен в Украине и в Европе, откуда и пришла эта идея. Tai ne alternatyva, kuri yra pateikta Ukrainoje ir Europoje, iš kur gi šią idėją. С таким успехом можно поставить просто КОФЕ-АВТОМАТ, который и предшествовал у нас в Украине мобильным кофейням. Su tokia sėkmė gali būti tiesiog kavos aparatas, kuris prieš mus Ukrainoje mobiliųjų kavinėse. Но мы от него отошли. Bet mes jį paliko. Какова цель мобильной кофейни? Kas yra mobiliojo kavos tikslas?
Собственноручно приготовить напиток, причем готовит бариста (человек, умеющий правильно готовить еспрессо), именно приготовить, а не нажать на кнопку и получить приготовленный напиток), то есть профессионал своего дела – бариста - подбирает правильный помол кофе, смотрит как течет кофе, правильно взбивает молоко, то чем занимаются обычно в хорошем кафе, теперь делают на улице по доступной цене. Nuosavas karštas gėrimas, ir rengia Barista (žmogus, kuris žino, kaip tinkamai paruošti espresso), jis yra virėjas, o ne paspausti mygtuką ir gauti paruoštą gėrimą), tai yra profesionalus savo srityje - Barista - parenka teisingas malimo kavos, atrodo kava teka tinkamai vytiniai pieno, tada ką jie daro gera kavinėje, dabar daro gatvėje už prieinamą kainą. Также цель мобильной кофейни быстро и качественно приготовить напиток и дать человеку с собой который спешит. Kaip mobiliojo kavos tikslas greitai ir lengvai paruošti gėrimą ir suteikia asmuo, su kuriuo skubėti. И еще одна цель пожалуй сама главная, с которой все начинается: развить культуру кофепития, ведь многие не знают и не понимают какой по вкусу еспрессо, чем отличается латте от американо и т.д. Toliau pats objektas yra turbūt pagrindinė, iš kurios viskas prasideda: plėtoti kultūrą kofepitiya, nes daugelis nežino ir nesupranta, kaip skonio espresso, latte skiriasi nuo JAV ir tt Это наши цели и так работают все хорошие мобильные кофейни в Киеве. Tai yra mūsų tikslai ir darbo, kad viskas gerai mobili kavinukę Kijeve.
У Вас могут быть другие цели, это Ваше дело. Jūs galite turėti kitų tikslų, tai yra jūsų verslas. Если Вы не хотите заморачиваться с обучением, хотите вложить деньги минимально, а потом, возможно и развиться, то это вполне отличная идея. Jei nenorite vargintis su mokymu, norite investuoti mažiausiai, tada, ko gero, ir kurti, ji yra gana gera idėja.
Что касается электрических кофемашин. Kalbant apie Elektriniai kavinukai. Для того, чтобы понять, смогут они работать только от одних аккумуляторов или нет, Вам необходимо знать мощность кофемашины, и в зависимости от этого Вы подбираете себе необходимой мощности бесперебойник и количество аккумуляторов, их может быть два, три, четыре…. Norint suprasti, jie gali dirbti tik vienoje baterija, ar ne, jums reikia žinoti apie kavos aparatus galios ir, priklausomai nuo, kad jums pasirinkti sau bespereboynik būtinus įgaliojimus ir elementų skaičius, jie gali būti du, trys, keturi .... Все зависит от мощности кофемашины. Viskas priklauso nuo kavos aparatų galia.
Генератор также подбирается в зависимости от мощности кофемашины. Generatorius taip pat turi būti pasirinktas priklausomai nuo kavos aparatų galia. Генераторы разные. Generatoriai yra skirtingi. Мы, например, используем генератор Honda, он самый малошумный. Pavyzdžiui, mes naudojame generatorius Honda, jis yra žemas triukšmo. С учетом того, что его работа на улице, то особых запахов и шума не слышно, безусловно, он не бесшумный, а работает как заведенный автомобиль, а это примерно в пределах нормы, не раздражает. Atsižvelgiant į tai, kad jo darbas gatvėje, specifinių kvapų ir triukšmo nebus galima apklausti, žinoma, jis nėra tylus, ir veikia kaip žaizdų iki automobilio, ir tai apie normalu, ne erzina. По поводу кошмарного запаха: КАШМАРНЫЙ – это преувеличено, такой же запах, как если бы Вы стояли возле заведенной иномарки. Apie baisus kvapas: KASHMARNY - yra perdėti, pats kvapas, nes jei tu stovi šalia žaizdų užsienio automobilių. На открытом воздухе на это не обращаешь внимание. Laisvalaikis nekreipia dėmesio.
В России не продаются кофемашины с газом только потому, что на них нет спроса. Rusijoje nėra pardavimo Kavos aparatai su dujomis, nes nėra paklausos. В Украине тоже не продаются, в основном под заказ. Ukrainoje, taip pat nėra parduodamos, daugiausia pagal užsakymą. Более того, многие известные итальянские заводы по производству кофемашин вообще не увлекаются конвеерным производством. Be to, daug gerai žinomų Italijos gamyklų, gaminančių Kavos automatai paprastai yra ne traukia konvejerio gamybai. Собирают кофемашины только под заказ. Rinkti virimo aparatas orderį tik. Для нас это странно слышать, что завод производит под заказ. Už mus, tai keista girdėti, kad gamykla gamina pagal užsakymą. Но тем не менее это так. Nepaisant to, ji yra.

С уважением, СтарКава Pagarbiai, StarKava
вопрос klausimas
Вопрос добавил(а) Владислав Klausimas pridėta () Vladislav
Дата: 23.08.2013 Data: 2013/08/23

3. 3. если вы в курсе, то расскажите пож-та, как работают автономные кофейни без газа - как я понял, закупается несколько аккумуляторов (кстати, каких? обычные автомобильные? или специальные?), которые нужно заряжать ночью, к ним подключается инвертор, который преобразует напряжение, а к нему основная система электроснабжения? Jei žinote, pasakykite AMP-ta, kaip veikia atskira kavos be dujų - kaip suprantu, nusipirkau keletą baterijas (? Beje, kas reguliariai automobilį ar specialią), kurie turi būti papildytos naktį, jis yra prijungtas prie keitiklio, kuris konvertuoja įtampa, tačiau jam pagrindinis sistemos maitinimo? хватает ли этого на 8 часов? Ar to pakanka 8 valandas? не бывает ли перебоев в электроснабжении? nėra tiekimo pertrūkių? опять же, надо ли переодически заводить автомобиль? Vėlgi, tai yra būtina periodiškai pradėti automobilį?

ответ atsakyti

3. 3. Что касается Вашего третьего вопроса, то Вы все поняли не совсем правильно, или, возможно, Вам неправильно объяснили…. Kaip jūsų trečiąjį klausimą, jūs suprantate, viskas yra ne visai teisingai, arba galbūt jūs tinkamai paaiškinti ....

От одних аккумуляторов кофемашина работать не может. Nuo vienos baterijos kavos aparato negali dirbti. Работа на газу автоматически подразумевает и работу дополнительно либо от аккумуляторов, либо от генератора. Darbas dujų automatiškai reiškia papildomą darbą ar dėl akumuliatoriaus ar generatoriaus.

Как это все устроено? Kaip visa tai veikia? Давайте разберемся! Leiskite sužinoti!

Газовый баллон служит только исключительно для нагрева бойлера кофемашины (при отсутствии электрики). Dujų balionas tik šildymo katilo gamintojas (ne elektra).

Также отдельно покупаются два обычных автомобильных аккумулятора по 100 Ампер каждый. Taip pat atskirai nusipirko du įprastą automobilio akumuliatoriaus 100 amperų kiekvienas. Аккумуляторы с помощью инвертера (преобразователя) создают ток из 12 Вт в 220 Вт. Įkraunamos baterijos su inverteriu (konverteris) sukurti kaip 220 W 12 W srovė. От них работает электронасос кофемашины, который автоматически подает воду в бойлер. Jie dirba elektrinis kavos aparatas, automatiškai maitina vandens į katilą. Также от них работает кофемолка, освещение или подсветка Вашего рабочего места, виденаблюдение, если используете наемных работников и электро-кнопки кофемашины, если она полуавтомат или автомат. Taip pat iš jų veikia malūnėlis, apšvietimui ar akcentas apšvietimo savo vietoje, videnablyudenie jei jūs naudojate darbuotojus ir elektro-button espresso aparatas, jei automatinis arba pusiau automatinis.

Мы используем ручные кофемашины. Mes naudojame rankinį espresso kavos aparatą.

Заводить периодически автомобиль не нужно, так как Вы не используйте встроенный в Ваш автомобиль аккумулятор, Вы используете отдельно приобретенные, дополнительные аккумуляторы. Periodiškai pradėti automobilis nėra būtinas, nes jums nereikia naudoti įmontuotą į jūsų automobilio akumuliatoriaus, galite naudoti atskirai parduodamos, papildomų baterijų. Заряжаются такие аккумуляторы как правило ночью, этих аккумуляторов хватает на 8-12 часов рабочего дня. Įkrovimo šių baterijų paprastai naktį, šių baterijų trunka 8-12 valandų per dieną.

Что касается перебоев электричества, то можно поставить стабилизатор напряжения. Kalbant apie elektros energijos nutraukimą, galima įdėti įtampos reguliatorių.

Мы уже давно не используем аккумуляторы, вместо них мы пользуемся электрогенератором на 1 Кв. Mums nebereikia naudoti akumuliatoriai, vietoj to, mes naudojame elektros generatorius yra 1 kv. Трудно сказать, выгоднее это или нет, так как электрогенератор нужно заправлять бензином. Sunku pasakyti, kad tai pelningas, ar ne, nes elektros generatorius užpildyti benziną. Но зато не нужно заряжать аккумуляторы, а ведь для того, чтобы их заряжать, нужно арендовать гараж, а аренда гаража получается дороже, чем аренда паркоместа, которое можно использовать в теплое время года (весна, лето, осень), при морозах должен быть обязательно теплый, обогреваемый гараж. Bet nereikia įkrauti baterijas, ir iš tikrųjų, kad imti juos, jūs turite išsinuomoti garažą ir garažo nuoma pasirodo brangiau nei nuoma automobilių stovėjimo vietų, kurie gali būti naudojami šiltuoju metų laiku (pavasarį, vasarą, rudenį), kai šalčio turi būti būtinai šiltas, šildomas garažas.

Вместо стационарного электричества, газового баллона, аккумуляторов можно использовать электрогенератор на 4,8-5 Кв, не меньше, но это ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНО! Vietoj stacionarių elektros, dujų butelis, elektros baterijos gali būti naudojamas 4,8-5 kV, o ne mažiau, bet tai nėra labai pelninga!

С уважением, СтарКава Pagarbiai, StarKava
вопрос klausimas
Вопрос добавил(а) Владислав Klausimas pridėta () Vladislav
Дата: 23.08.2013 Data: 2013/08/23

Расскажите пож-та подробно про систему электроснабжения - Pranešti AMP-TA išsami informacija apie sistemos maitinimą -
1. 1. как работают именно ваши кофейни - газ, электричество, комбинирование? veikia taip pat kaip savo kavos - dujos, elektra, derinys?
1.1. 1.1. я так и не понял, к чему конкретно подключаются газовые баллоны - к кофемашине или монтируются на постоянной основе в автомобиль? Aš nesupratau, ką konkrečiai susijusias dujų balionus - į alaus arba montuojamas ant nuolatine automobilyje? если в автомобиль, то к чему они подключены? Jei į automobilį, tada ką jie susiję? как работает система выхлопа в данном случае? kaip išmetimo sistema tokiu atveju?
2. 2. в чём заключается опасность при работе с газом? kas yra pavojus dirbant su dujomis? каким образом это может взроваться - т.е. kaip tai gali vzrovatsya - ty что конкретно подразумевается под "неосторожным обращением"? ką tiksliai reiškia "neatsargaus elgesio"?

ответ atsakyti

Спасибо, Владислав, за вопросы, отвечаю по-порядку: Ačiū, Vladislav, už klausimus atsakyta, kad:

1. 1. Наши кофемашины работают комбинированно, примерно 90% - это электрика и 10% - это газ. Mūsų kavos aparatai dirba kartu, apie 90% - yra elektrikas, o 10% - tai dujos. Я не могу согласиться с некоторыми коллегами из России о том, что газ - это выгодно. Aš negaliu sutikti su kai kuriais kolegomis iš Rusijos, kad dujos - tai yra pelninga. Лично для меня и для моих кофеен самым выгодным является ЭЛЕКТРИКА. Asmeniškai man ir mano kavos namų yra geriausia elektrikas. Почему такое соотношение и от чего оно зависит? Kodėl toks santykiai ir nuo ko jis priklauso? Все просто: все рабочие дни (с понедельника по пятницу) мы работает от электрики возле бизнес-центра, а на выходных иногда проводятся мероприятия типа фестивалей, чемпионатов, выездных шоу, где нет возможности подключиться к электрике, и в этом случае мы используем газовый баллон. Tai paprasta: visų darbo dienų (nuo pirmadienio iki penktadienio), mes dirbame šalia verslo centro elektriku, o savaitgaliais kartais talpinami įvykiai, pavyzdžiui, festivaliuose, čempionatuose, aplankant šou, kur jūs negalite prisijungti prie elektros inžinerijos, ir šiuo atveju mes naudojame dujų balionas .

1.1. 1.1. Для того, чтобы кофемашина работала от газа, она должна быть оборудована под газ. Kava dirbo iš dujų, ji turi būti įrengta dujų. Это происходит двумя способами: многие итальянские заводы по изготовлению кофемашин под запрос оборудуют машину для работы на газу, проводят специальный шланг для работы на газу, т.е. Tai atsitinka dviem būdais: daugelis Italijos gamyklų į kavos aparatų gamybos pagal užsakymą įrengti automobilį paleisti dujas, turi ypatingą žarną naudoti dujų, ty такие кофемашины могут работать либо от электрики, либо от газа. toks aparatas gali veikti iš bet elektros ar dujų iš. На каждой такой кофемашине есть специальный тумблер (переключатель), который Вы и переключаете в ту или иную позицию. Dėl kiekvieno tokio kavos aparato turi specialų jungiklį (jungiklis), ir jums persijungti į vieną ar kitą poziciją. Второй способ – это кустарный, некоторые народные умельцы сами оборудуют кофемашины под работу на газу, это стоит гораздо дешевле, чем заводской вариант. Antrasis būdas - tai mėgėjiška, kai kurie meistrai patys įrengta kavos aparatai darbe dėl dujų, tai yra daug pigiau nei gamykloje versiją. Вот такие кофемашины в последствии и могут взрываться. Tai yra kavos ruošimo galimybės dėl to ir gali sprogti. Крайне не рекомендую второй способ. Nėra labai rekomenduoju antrąjį metodą.

Что касается газового баллона, здесь тоже два пути решения: 1. Kalbant apie degalų bako, taip pat yra du sprendimai: 1. На Ваш автомобиль может быть установлено ГБО (газобаллонное оборудование), в этом случае газовый баллон вмонтирован в автомобиль, к нему подключается тот самый газовый шланг с редуктором от кофемашины. Dėl savo automobilį, gali būti nustatytas HBO (dujų įranga), tokiu atveju dujų balionas yra sumontuotas transporto priemonėje, ji prisijungia prie to paties dujų žarna su kavos aparatai reduktorius. 2. 2. Газовый баллон ставится в нижний отсек автомобиля, он не закреплен, его нужно вытаскивать из машины для того, чтобы заправить. Dujų butelis dedamas į apatinę salone automobilį, jis nėra nustatytas, jis turi traukti mašiną, siekiant papildyti jį. К нему также подключается шланг с редуктором для работы на газу. Ji taip pat prisijungia prie žarna su reduktoriumi paleisti dujas.

Что касается системы выхлопа: ее здесь нет. Kaip išmetimo sistemos: tai ne čia. Газ горит и тем самым греет бойлер кофемашины. Dujų dega ir taip šildo katilo virimo aparatas. Можно провести аналогию с домашней плитой, если она газовая, Вы включаете конфорку и ставите на нее кастрюлю с водой, кастрюля нагревается. Galite piešti analogiją su namų plokštelės, jei tai dujos, jums įjungti degiklį ir įdėti jį į vandens puodą, visos įkaista. У Вас же при этом нет никакой системы выхлопа газа в квартире? Taip pat nėra jokių išmetamųjų dujų sistema butą? Газ просто сгорает и все. Dujos tiesiog sudegino.

2. 2. Опасность газа заключается, прежде всего, в повреждении газового баллона или в неисправности вентиля. Lygis dujos sudaro daugiausia kenkia dujų baliono arba vožtuvo gedimas. Газовый баллон состоит из самого баллона и вентиля. Dujų balionų sudaro baliono ir ventilio. Больше в нем ничего нет. Daugiau tai nieko. Так вот, если вентиль неисправный и пропускает газ, а рядом находитесь Вы и курите, или клиент, или просто прохожий стоит и курит, то из-за утечки газа может произойти взрыв. Taigi, jei vožtuvas yra sugedęs ir eina dujos, o šalia ir esate rūkalius, arba klientas, arba tiesiog passer stendai ir rūko, dėl nuotėkio dujų gali sukelti sprogimą. Также опасность газового баллона может заключаться в неправильной его заправке, например: Ваш баллон рассчитан на 10 литров, в течении года вы заправляли баллон и ни разу не сливали с него газолин – это несжигаемый газ, который особенно накапливается в зимнее время. Dujų baliono pavojus gali būti neteisingo degalų, pavyzdžiui, jūsų cilindras skirtas 10 litrų per metus jūs paleidote bakas ir niekada pilamas benzinas nuo jo - tai yra nedegi dujos, kurios kaupiasi ypač žiemą. Он занимает некий объем в баллоне, а Вы по привычке заправляете 10 литров, а не 9-8 литров. Tai užtrunka tam tikrą kiekį bake, ir jūs nuolat pasipildyti degalų 10 litrų, o ne 9,8 litrų. Это тоже может привезти к взрыву газового баллона. Ji taip pat gali pareikšti dujų baliono sprogimas. Также немаловажным фактором является заправка баллона в летнюю жару. Kitas svarbus veiksnys yra papildymo butelis per vasaros karščius. Например, на улице +30, вы заправили баллон из 10 литров на 9 литров, и думаете что все замечательно. Pavyzdžiui, 30 gatvė, turite užpildyti balioną nuo 10 litrų iki 9 litrų, ir manau, kad viskas yra gerai. На самом деле это не так! Iš tikrųjų tai yra ne taip! При высоких температурах газ сильно расширяется, примерно на 40%, поэтому при жаре газовый баллон необходимо заправлять на 50%, а не на 90%. Esant aukštai temperatūrai, dujos plečiasi stipriai apie 40%, todėl šiluma yra būtina užpildyti degalų baką iki 50%, o ne 90%. А расширенный газ, как Вы понимаете, может привести также к взрыву баллона. Ir pratęstas dujos, kaip žinote, taip pat gali sukelti sprogimo cilindre.

С уважением, СтарКава Pagarbiai, StarKava
вопрос klausimas
Вопрос добавил(а) Константин Klausimas pridėta () Constantine
Дата: 01.07.2013 Data: 2013/07/01

А капучино есть у Вас? Kapučino turite?

ответ atsakyti

Конечно! Žinoma! У нас самый вкусный капучино! Mes turime labiausiai skanus kapučino! ) )

С уважением, СтарКава Pagarbiai, StarKava
вопрос klausimas
Вопрос добавил(а) Светлана Klausimas pridėta () Svetlana
Дата: 13.06.2013 Data: 2013/06/13

Возможно ли заказать мобильное кафе в область? Ar galima užsisakyti mobiliojo kavinė šioje srityje? Какие условия? Kokios sąlygos?

ответ atsakyti

Д а, мы работаем и на выезд за город (до 100 км). Metai ai, mes dirbame palikti miestą (100 km). Никаких дополнительных условий нет, достаточно просто сделать заказ. Jokių papildomų sąlygų negalima tiesiog padaryti užsakymą. Заказать можно с нашего сайта (форма вверху слева). Jūs galitė užsakyti iš mūsų interneto svetainėje (viršuje kairėje forma).

С уважением, СтарКава Pagarbiai, StarKava
назад 1 далее Ankstesnis 1 Kitas


Оставить отзыв Palikite komentarą

  • Обязательные для заполнения поля помечены знаком * . Privalomi laukai yra pažymėti *.

Jei turite problemų skaitymo kodą, spauskite patį kodą į naują kodą.

Спасибо! Ačiū! Ваш заказ принят! Jūsų užsakymas priimtas!
Мы в Вконтакте Mes Facebook
Мы на Facebook Mes Facebook'e
Мы в Twitter Sekite mūsų Twitter
"Twitter"