Десять мифов о кофе. Deset mitova o kavi.

Вы думаете, что знаете о кофе все? Vi mislite da znate sve o kavi? Об одном из самых потребляемых напитков в мире. Na jednom od najviše konzumira pića u svijetu. Тогда прочитайте эту статью, о напитке богов… Zatim pročitati ovaj članak, piti od bogova ...

Этот напиток имеет историю, долгую и увлекательную, он обвеян мифами и легендами. Ovaj napitak ima svoju povijest, dugu i fascinantno, to obveyan mitovima i legendama.

Его долго изучали и анализировали, он сильно поддавался критике и только в последние годы стали растворяться многие сомнения о нем, его величестве «КОФЕ». Njegovo dugo studirao i analizirao, to je vrlo primamljiva kritike i tek u posljednjih nekoliko godina je počeo da se raspusti mnoge dvojbe oko njega, njegovo veličanstvo "kava".

Существует много мифов о вреде кофе, но исследование ученых опровергли это. Postoje mnogi mitovi o opasnostima od kave, ali istraživanja znanstvenici su to opovrgnuo.

Итак, давайте же разберем 10 мифов о кофе: Dakle, neka je analizirati 10 mitova o kavi:

1. 1. Кофе стимулирует пищеварение. Kava potiče probavu.

У здоровых людей кофе переваривается легче, потому что стимулирует выработку слюны еще на первом этапе пищеварения – в полости рта. U zdravom kave probavlja lakše, jer potiče pljuvačku u prvoj fazi probave - u ustima. Также кофе способствует обильному выделению желудочного сока, и активизирует работу желчного пузыря, что в конечном итоге облегчает пищеварение в целом. Kava potiče bogat izlučivanje želučane kiseline, a aktivira žučni mjehur, što u konačnici olakšava probavu u cjelini.

Тем не мене, люди, страдающие такими заболеваниями как гастрит и язвенная болезнь, должны ограничить себя в потреблении кофе из-за повышенного выделения желудочного сока. Ipak, osobe koje pate od bolesti kao što su gastritis i peptički ulkus bolest treba se ograničiti konzumiranje kave zbog povećane proizvodnje želučanog soka.

На самом деле недавние научные исследования опровергли этот факт, доказав, что обильное выделение желудочного сока слабо зависит от кофеина. Naime, nedavne znanstvene studije su opovrgnuti ovu činjenicu, dokazuje da prekomjerno lučenje želučane kiseline je slabo ovisni o kofeinu.

2. 2. Употребление кофе улучшает функцию дыхательных путей у людей, страдающих астмой. Pijenje kave poboljšava funkciju dišnih puteva u osoba s astmom.

Кофе имеет небольшое воздействие на бронхи и улучшает функцию дыхательных путей у людей с астмой до четырех часов после приема кофе. Kava ima malo utjecaja na bronhije i poboljšava funkciju dišnih puteva u osoba s astmom i četiri sata nakon konzumacije kave.

Однако, так как кофе воздействует достаточно слабо на больных астмой, то кофе необходимо выпивать не менее 3-х чашек в день, причем регулярно, для небольшого облегчения. Međutim, budući da je kava utječe loše dovoljno bolesnika s astmom, aparat bi trebao popiti barem 3 šalice dnevno, i redovito, za malo olakšanje.

3. 3. Кофе вредно пить пожилым людям (старше 60 лет). Ispijanja kave je loše za starije osobe (preko 60 godina).

По результатам некоторых исследований выяснилось, что пожилые люди более чувствительны к кофеину, однако умеренное употребление кофейных напитков не имеет побочных эффектов: не изменяет сердечную функцию и кровяное давление, не наносит ущерба почкам и не повышает риск развития остеопороза. Prema rezultatima nekih istraživanja su pokazala da su stariji ljudi osjetljiviji na kofein, ali umjerena konzumacija kave pića bez nuspojava: ne mijenjaju srčane funkcije i krvni tlak, bez obzira na bubrege i povećati rizik od osteoporoze.

Более того, многие авторитетные исследования показали, что употребление кофе способствует улучшению памяти и концентрации внимания. Štoviše, mnogi autoritativni studije su pokazale da pijenje kave pomaže poboljšati pamćenje i koncentraciju.

А также употребление кофе может снизить риск появления болезни Паркинсона, которая встречается у пожилых людей. Kao i konzumacija kave može smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti, koja je česta u starijih ljudi.

4. 4. Сколько в чашке кофе, столько и кофеина. Koliko šalica kave, toliko kofeina.

Конечно, важно не количество потребляемых чашек кофе в день, а фактическое содержание кофеина в них. Naravno, važno je ne broj šalica kave dnevno konzumira, a stvarni sadržaj kofeina u njima.

Проблема заключается в том, что посчитать количество чашек кофе, потребляемых в день легко, а вот оценить потребление кофеина – сложно, поскольку наличие кофеина в кофе зависит от нескольких факторов: тип кофейной смеси (соотношение Арабики и Робусты), количество меленого кофе на одну порцию, способ приготовления кофейного напитка. Problem leži u činjenici da se računati broj šalica kave konzumira dnevno je lako, ali za procjenu potrošnje kofeina - teško, jer prisutnost kofein u kavi ovisi o nekoliko čimbenika: vrsta kave mješavine (omjer Arabica i Robusta), broj kreda kavu po porciji , metoda pripreme aparat za piće.

Поэтому утверждать, что количество кофейного напитка в чашке равно содержанию кофеина в нем мы не можем. Dakle, reći da je broj specijalitet kavu u šalici je kofein u njoj ne možemo.

5. 5. Кофе очень вреден для детей. Kava je vrlo štetno za djecu.

Нельзя утверждать, что дети подвержены влиянию кофеина больше чем взрослые, потому что процесс метаболизма у детей такой же как у взрослых. To ne znači da su djeca više osjetljiv na kofein od odraslih, jer je proces metabolizma u djece je isti kao i kod odraslih.

Но в любом случае допустимая доза кофеина для детей составляет 2-3 мг. No, u svakom slučaju dopuštena doza kofeina za djecu je 2-3 mg. на килограмм массы тела, а это эквивалентно одной чашке кофе, одной чашке чая (в котором тоже содержится кофеин) и даже одному стакану кока-колы (в которой также есть кофеин). po kilogramu tjelesne težine, što je ekvivalent jedne šalice kave i jednu šalicu čaja (koji također sadrži kofein), pa čak i jedna čaša Coca-colu (koja također ima kofeina).

6. 6. Кофе вызывает бессонницу и, соответственно, кофе противопоказано людям, страдающим бессонницей и нарушением сна. Kava uzrokuje nesanicu i, sukladno tome, kava je kontraindiciran za osobe koje pate od nesanice i poremećaja spavanja.

Влияние кофеина на сон индивидуально. Utjecaj kofeina na spavanje sama.

Каждый человек по-разному реагирует на кофеин. Svaka osoba reagira drugačije na kofein.

Как правило, только у особенно чувствительных людей кофе может вызывать нарушение сна, хотя в действительности кофеин влияет на сон только первый час после приема кофе, затем организм восстанавливается и работает в привычном режиме. U pravilu, samo osjetljivi ljudi kave može izazvati poremećaje u spavanju, iako je u stvarnosti kofein utječe spavati samo prvi sat nakon uzimanja kave, a zatim tijelo oporavlja i radi na uobičajen način.

7. 7. Кофе пить вредно в больших дозах и с маленькими промежутками во времени. Kava piti štetni u visokim dozama i malim vremenskim intervalima.

Действие кофеина длится всего несколько часов после его приема. Kofein traje svega nekoliko sati nakon što je njegov prijem.

Поэтому, чтобы кофе действительно вредило организму его нужно потреблять в очень высоких дозах с маленькими промежутками во времени. Stoga, kava šteti tijelu mora se konzumira u vrlo visokim dozama s malim vremenskim razmacima.

Если же промежутки между потреблением кофейных напитков не менее 4-х часов, то кофеин не накапливается в организме, а выводится с мочой. Ako su razlike između konzumiranja kave pića za najmanje 4 sata, kofein ne nakupljaju u tijelu i izlučuje u urinu.

8. 8. В разное время суток кофе влияет на человеческий организм по-разному. U različito doba dana kave utječe na ljudsko tijelo na različite načine.

Кофе не имеет специальных воздействий, если пить его в первой половине дня, но может вызывать возбудимость и нервозность если пить его во второй половине дня или вечером. Kava nema specijalne efekte ako ga pijem ujutro, ali može uzrokovati tjeskobu i nervozu ako ga piti u popodnevnim ili večernjim satima.

9. 9. Дозы кофе одинаковы для всех. Ista količina kave za svakoga.

Потребление кофе основано на миллиграммах кофеина по отношению к массе тела. Kava potrošnje na temelju miligrama kofeina u odnosu na tjelesnu težinu.

Человек может употреблять 6 мг. Osoba može konzumirati 6 mg. кофеина на килограмм массы тела в день. kofeina po kilogramu tjelesne težine dnevno.

То есть если Ваша масса тела составляет 60 кг. To je, ako je vaša tjelesna težina je 60 kg. то в день Вы можете употребить не более 360 мг. onda dan ne mogu konzumirati više od 360 mg. кофеина (60кг. х 6 мг.=360 мг.), а это примерно 3 чашки американо (120 мл.). kofein (60kg. x 6 mg. = 360 mg.), a to je oko 3 šalice SAD (120 ml.).

Исходя из этого допустимая дозы кофе у людей с разной массой тела – разная. Na temelju toga dopuštena količina kave u ljudi s različitim tjelesne mase - drugačija.

10. 10. На каждый организм кофе влияет по-разному. Svaki aparat organizam utjecati drugačije.

У некоторых людей даже одна чашка кофе вызывает нервозность, раздражительность и бессонницу. Neki ljudi čak i jedna šalica kave izaziva nervozu, razdražljivost i nesanicu.

Это физиологические особенности организма некоторых людей. Ovo je tijelo fiziološke osobine neke ljude.

Поэтому таким людям предлагается заменять кофейные напитки на кофе без кофеина. Dakle, takvi ljudi se potiču da zamijeni vrsta kave bez kofeina.

Спасибо! Hvala vam! Ваш заказ принят! Vaša narudžba je prihvaćena!
Мы в Вконтакте Mi u Facebook
Мы на Facebook Mi smo na Facebooku
Мы в Twitter Pratite nas na Twitteru
Cvrkut