О нас Qui som

О, кофе! Oh, el cafè! Волшебный напиток Богов! Màgia beguda dels déus!

Пленишь, завораживаешь, удивляешь! Captiu, fascinant i sorprenent!

Так красноречив ты, даже без слов! Així que vostè està dient és, fins i tot sense paraules!

И, словно шедевр, вдохновение даришь! I, igual que una obra d'art, la inspiració que dóna!


Вначале было…ЗЕРНО! Al principi va ser ... BLAT DE MORO!

Всё на свете берёт своё начало с зёрнышка. Tot en el món s'origina a partir de la llavor. Наша история началась с зерна…кофе. La nostra història va començar amb un gra ... cafè. Да, да! Sí, sí! Именно так. Això és tot. С ароматного, спелого зерна, которое, попав в машину вместе с другими зёрнами, подарило миру неповторимый вкус и волшебный аромат кофе. Amb fragant gra madur, que, un cop al cotxe, juntament amb altres grans, va donar al món un sabor i aroma únics de màgia de cafè. Множество людей, добровольно и навсегда, отдались «в плен» этому уникальному напитку. Moltes persones que treballen com a voluntaris per totes, donen "captiu" a aquesta beguda única. И я оказалась в их числе… I jo era un d'ells ...

 

«Мобильные кофейни» - что за диковинка такая?.. "El cafè de Mobile" - el que un truc és aquest ..


Мобильные кофейни появились в Киеве ещё тогда, когда я занималась юридической деятельностью. Cafè Mobile aparèixer a Kíev en un moment en què estava compromès en activitats legals. Это было что-то новое, необычное. Era una cosa nova i inusual. В энергичном 21 –ом веке мобильные кофейни и не могли не появиться. En una cafeteria mòbil segle 21 enèrgic i no va poder aparèixer. Ведь темп нашей сегодняшней жизни так стремителен, что времени «засиживаться» в кафе попросту нет. De fet, el ritme de les nostres vides avui en dia tan ràpida que el temps "quedar-se" al cafè li falta. Да и сама я, по роду своей деятельности, не сидела в офисе, а была в постоянных разъездах – встречи с клиентами, бесконечные госучреждения, ворох документов… Но отказать себе в удовольствии выпить чашечку латтэ или капучино – я не могла! I, de fet jo sóc, per naturalesa de les seves activitats, no assegut a l'oficina i estava en constant viatge - complir amb els clients, les oficines governamentals sense fi, un munt de documents ... Però resistir la temptació de beure una tassa de cafè amb llet o un caputxí - no podria! И всегда старалась заглянуть в мобильную кофейню, не жалея времени а, тем более, денег на эту маленькую радость. I sempre tractant de mirar la cafeteria mòbil, estalviant temps i, sobretot, els diners per a aquesta petita alegria. Специально подъезжала к той станции метро, где было это чудо. Especialment en cotxe fins a l'estació de metro, on es tractava d'un miracle. Наслаждаясь кофе, я размышляла – кто же, интересно, «стоит» за мобильными кофейнями?.. Gaudir de cafè, estava pensant - que, curiosament, és "digne" de cafeteries mòbils ..? Депутат? El MP? Или же какой-нибудь инкогнито- олигарх?.. O alguna incògnita oligarca? .. А, может, целая организация? O potser tot l'assumpte? 5-10 минут моих догадок и я вновь ныряла с головой в работу , а шумная столица поглощала меня в свои цепкие объятия бесконечного потока прохожих, длинных автомобильных пробок, информационной атаки… Но я уже не могла избавиться от мыслей о мобильных кофейнях, обращая внимание на то, что их количество неутомимо растёт. 5-10 minuts dels meus conjectures i jo, un cop més es van cabussar de cap a la feina, i una bulliciosa metròpolis em devoren la seva presa d'un flux interminable dels embussos transeünts llargues, atacs informació ... Però jo no podia deixar de pensar en les cafeteries mòbils, prestant atenció a que el seu nombre creix sense parar.

Кулинарный сайт – к вершинам новым старт! Culinary web - a la part superior del nou començament!


Материнство всегда заставляет женщину по-новому посмотреть на привычные вещи. La maternitat sempre fa una dona una nova mirada a les coses familiars. Вот и я, став мамой, вдруг осознала, что хочу заниматься чем-то «для души». Sóc aquí, arribant a ser una mare, de sobte em vaig adonar que volia fer alguna cosa "per a l'ànima." Тем, что открывает горизонты для творческой и жизненной самореализации… Тем, что будет волновать и вдохновлять. Això obre horitzons per a la autorealització creativa i la vida ... Però això va a excitar i inspirar. Внезапно, захотелось обновлений, «нового витка». Tot d'una, volia posar al dia la "nova revolució". Увы, юриспруденция – довольно-таки, консервативное направление, где всё давным-давно написано и сказано… Первым свежим «глотком» стал собственный кулинарный сайт. Per desgràcia, la llei - en lloc, la direcció conservadora, on tots des de fa molt temps ha escrit i dit ... La primera "alè" fresc es va convertir en el seu propi lloc culinària. В него я вложила много сил и свою душу. En ella, vaig posar molta energia i l'ànima. Сайт успешно развивался, но моё стремление к новизне не утихало. Lloc Web fet amb èxit, però el meu desig de novetat no es va apaivagar. Мысли, словно времена года, сменяли друг друга, и я чувствовала, что разгадка где-то рядом. Els pensaments, com les estacions de l'any, es van succeir, i vaig sentir que la solució està en algun lloc proper. Сама Судьба, будто за руку, вела меня к воплощению моей Заветной Мечты!.. Propi destí, com si de la mà i em va portar a traduir els meus millors somnis! ..

Как поход к стоматологу может стать началом собственного бизнеса. Com anar al dentista pot ser el començament del seu propi negoci.


В один прекрасный день, хотя, нет… День выдался изначально неудачным. Un dia, però, no ... El dia era inicialment fracassada. Накануне меня замучила зубная боль, муж решил утром отвезти меня к стоматологу. A la vigília del meu marit queixals torturat decidit al matí per portar-me al dentista. Новый Nou
день сразу сделал нам неприятный сюрприз – не завёлся автомобиль, которым обычно мы пользовались для выездов в Киев (так как живём за городом). dies immediatament ens va fer una desagradable sorpresa - el cotxe no arrencava, que normalment s'utilitza per als viatges a Kíev (ja que vivim al país). Пришлось добираться на общественном транспорте, в том числе и на метро, выходя из которого я наткнулась на …мобильную кофейню! Havia d'arribar en transport públic, inclòs el metro, que va des que em vaig trobar amb una cafeteria mòbil ...! Довольно длинная очередь, казалось, намекала: люди хотят кофе! Tota una llarga cua semblar donar a entendre: la gent vol cafè! И, желательно, « с собой»... I, preferiblement, "With You" ... Я взяла этот факт на заметку и направилась в сторону стоматологии. Vaig prendre aquesta fet de tenir en compte, i em vaig dirigir cap a la odontologia.

Каким же было моё удивление, когда я на пути следования увидела ещё одну мобильную кофейню (на тротуаре). Quina va ser la meva sorpresa quan vaig veure al camí d'una altra cafeteria mòbil (a la vorera). Я отметила для себя, что до этого не видела их в других местах, кроме выхода из метрополитена. Em vaig dir a mi mateix, que no ho van veure en llocs diferents de la sortida del metro.

Но, подойдя к стоматологии, моё удивление достигло критической отметки! No obstant això, anar al dentista meva sorpresa va arribar a un punt crític! И тут меня ждала кофейня, с пёстрым «шлейфом» - длинной очередью людей. I jo que estava esperant per prendre un cafè, amb un colorit "loop" - una llarga cua de gent.

В кресле у стоматолога я, напрочь забыв о причине своего визита – зубной боли, думала об одном: на мобильные кофейни есть спрос! A la cadira del dentista a mi, oblidant per complet sobre el tipus de visita - un mal de queixal, vaig pensar en una cosa: les cafeteries mòbils són de la demanda! Эта мысль одновременно и радовала, и пугала, и настораживала меня. Aquesta idea és alhora content i espantat, es molestar-me. Создавалось впечатление, что мобильные кофейни стали вдруг назойливо преследовать меня. La impressió va ser que el cafè mòbil sobte es va convertir en persistent perseguir. Даже в холле у врача, мимо меня проходила масса людей с булочкой и… стаканчиком кофе. Fins i tot al vestíbul en el metge, que estava en poder de la massa de gent amb un pa i una tassa ... cafè. Почему-то подумала о том, что Судьба часто даёт нам знаки, и нужно вовремя распознать их… Per alguna raó vaig pensar que el destí sovint ens dóna senyals, i que necessita temps per reconèixer ...

Но главным был тот факт, что крохотное сердечко вынашиваемой мною идеи уже билось – и я безумно хотела, чтоб моё «детище» появилось на свет! Però el més important va ser el fet de que els petits les idees acariciades cor ja em superar - i m'agrada molt la meva "nen" va sortir a la llum!

«Интернет, дай совет!» Или «как я искала нужную информацию». "Internet, em dóna consells!" O, "Jo estava buscant la informació correcta."


Заручившись поддержкой мужа, я стала искать информацию о мобильных кофейнях и об этом бизнесе вообще. Aconseguir el suport del meu marit, em vaig posar a buscar informació sobre les botigues de cafè i mòbils en el negoci en absolut. Окрылённая новой идеей, я ещё не знала, сколько преград нам придётся преодолеть… Во-первых, информации не так уж и много, и она вся от 2009 года. Inspirat en una idea nova, no sabia quants obstacles que hem de superar ... En primer lloc, la informació no és massa, i sobretot a partir de 2009. Там было всё: «приманка» в виде головокружительного заработка, и намёки на нелегальность этого бизнеса. Hi havia de tot: la "carnada" en una guanys vertiginoses, i tocs de la il · legalitat d'aquest negoci. Я по крупицам собирала информацию (на форумах, в статьях и др.). Estic tractant de restaurar la informació (en fòrums, articles, etc.) Противоречия сбивали с ног… Прибыльный и успешный бизнес (судя по объявлению) продают. Contradiccions enderrocats ... negoci rendible i exitós (a jutjar per l'email) vendre. Почему??? Per què? Если он такой успешный?.. Si té èxit? .. Были предложения и о переоборудовании мобильных кофеен «под ключ». Hi ha hagut propostes per a la reurbanització i botigues de mòbils "clau en mà". Как сделать правильный выбор? Com fer l'elecció correcta? Чем руководствоваться?.. Què segueix? .. Ведь информация в интернете была довольно таки устаревшей на тот момент, да и люди, занимающиеся переоборудованием кофеен не заинтересованы в том, чтобы писать о минусах данного дела… Я обзвонила абсолютно все предложения, которые были на тот момент, все «продававшие» успешный бизнес имели каждый свою на то причину: «Да, бизнес отличный, но некогда им заниматься…!», «Да, доходное дело, но я решил перепрофилироваться…», «…нужны деньги…» и так далее. Després de la informació a Internet era bastant antiquat en aquest moment, i les persones involucrades en les botigues de recondicionament no estan interessats a escriure sobre els desavantatges d'aquest cas ... em va cridar absolutament totes les propostes que es trobaven en aquell moment, tota la "venda" tenia un negoci exitós tothom la raó d'això: "Sí, el negoci és gran, però una vegada que ho fan ..." "Sí, negoci rendible, però em vaig decidir a tornar ...", "... necessita diners ..." i així successivament. Эти ответы посеяли в моей душе тревожное сомненье, но длилось это не долго. Aquestes respostes han plantat en la meva ànima turmentada pel dubte, però no va durar molt de temps.

Кто не рискует, то не пьёт…кофе, приготовленное на собственной мобильной кофейне! Qui no arrisca, no begui ... cafè, cuinada en la seva pròpia cafeteria mòbil!


Ещё несколько недель я мучилась в сомнениях, мы долго рассуждали с мужем о данном бизнесе. Només unes setmanes jo era turmentat amb dubtes, hem sostingut durant molt de temps amb el seu marit sobre el negoci. Взвесив все «за» и «против», мы пришли к единственному выводу – Després de sospesar els "pros" i "contres" que hem arribat a una conclusió -
любой бизнес ( а, тем более, в нашей стране!) – это РИСК! qualsevol empresa (i, sobretot, al nostre país!) - És un risc! Даже проверенный, стабильный и доходный. Fins i tot provat, estable i rendible. Выход был один – мы должны были рискнуть! La sortida va ser una - que havíem de donar-li una oportunitat! Рискнуть семейными деньгами, поставив под угрозу собственное спокойствие и размеренность жизни… Diners de la família del risc, posant en perill la seva pròpia vida tranquil · la i mesurada ...

Человек, продавший нам бизнес, аргументировал свой поступок тем, что он иммигрирует в другую страну. L'home que ens va vendre el negoci, va argumentar la seva acció, va emigrar a un altre país. Что ж… Может и так. Bé ... potser. А мы остались в Украине – с приобретённой «тёмной лошадкой» - бизнесом, который был нам, мягко говоря, не совсем понятен. Ens allotgem a Ucraïna - amb un "cavall negre" adquirida - un negoci que era per a nosaltres, per dir-ho suaument, no s'entén bé. Но тот факт, что кофейня всё же стала нашей - был первой маленькой победой над собственными страхами и неуверенностью… Так, на предпринимательском небосводе, робко засияла новая звёздочка, и название для нашей мобильной кофейни пришло само - «StarKava»! Però el fet que el cafè era encara el nostre - la primera va ser una petita victòria sobre els seus propis pors i inseguretats ... Per tant, en l'expansió empresarial, una nova estrella brillava tímidament, i el nom del nostre cafè mòbil va arribar de forma natural - «StarKava»! Ведь Звезда – это символ высоких устремлений, это воплощение силы духа, выступающего против тьмы… Звезда стала нашим путеводителем. Després de tot, l'estrella - un símbol d'altes aspiracions, la personificació de la força de la ment, actuant en contra de la foscor ... L'estrella va ser el nostre guia. Символом и оберегом. Símbol o talismà. Нашим пресловутым шагом вперёд. El nostre pas proverbial endavant. И теперь отступать было некуда. I ara tenia a on retirar-se.

Не бывает кофе без «горчинки». No es pot prendre un cafè sense la "amargor". Полоса препятствий. Cursa d'obstacles.


Знакомство с бизнесом «изнутри» оказалось нелёгким делом… Вместе с кофейней, от предыдущего собственника, к нам пришёл работник, который продолжал теперь работать у нас. Conegui el seu negoci "des de dins" no va ser fàcil ... A la cafeteria, l'anterior propietari, va venir al nostre empleat que va continuar treballant per a nosaltres. Зная все сильные и слабые стороны кофейного бизнеса, он потихоньку вводил нас в курс дела. Conèixer els punts forts i febles del negoci del cafè, que a poc a poc ens va portar a la velocitat. И тут мы отчётливо осознали, что утверждение «мобильная кофейня – это легкий и прибыльный бизнес» - это неправда. I aquí estem clarament conscients que la declaració "cafe mòbil - és un negoci fàcil i rendible" - això no és cert.

Первая мысль, возникшая у нас, это как сэкономить на расходных материалах, без ущерба для бизнеса. Els primers pensaments que vénen a nosaltres, és la forma d'estalviar en el consum, sense perjudici de l'empresa. Это распространенная идея, изначально обречённая на провал: более дешёвые стаканчики были низкого качества( деформировались, могли протечь, были невозможно горячими!)… Замена молока (нет, не подумайте, молоко мы выбрали качественное, и многим оно нравилось больше прежнего!), но…постоянные клиенты, которые полюбили предыдущее сочетание, стали выражать недовольство… Уходить от нас… Как доказать, что это тоже достойный продукт и он не чуть не хуже предыдущего? Es tracta d'una idea comú, en un principi condemnat al fracàs: les ulleres més barates eren de baixa qualitat (! Deformat, pot perdre no estaven calents) ... Substitució de la llet (No, no crec que hem triat una llet de qualitat, i molts agradat més que mai), però ... assidus que estimen la combinació de l'anterior, van començar a queixar-se ... Caminant lluny de nosaltres ... Com puc demostrar que això també és un producte decent i no és una mica millor que l'anterior? Доказывать всегда сложно, особенно, если твоя кофейня находиться в центре столицы, где клиенты – очень требовательные особы. Sempre ser difícil, especialment si la seva cafeteria al centre de la capital, on els clients - una persona molt exigent.

Мы продолжали экспериментировать, набивали «шишки», теряя старых, и находя новых клиентов. Continuem experiment, farcits "sots", la pèrdua dels antics, i la recerca de nous clients. Было очень тяжело и морально, и физически… Мне было тяжело разрываться между семьёй, ребёнком и «StarKava», ставшей такой родной ... Va ser molt difícil i emocionalment, i físicament ... Era difícil ser dividit entre la família, el nen i «StarKava», que s'ha tornat tan car ... Нелегко было и моему мужу, который разрывался между основной работой и новым бизнесом… Было тяжело и нашей малышке, которая всегда и везде была с нами, ведь оставить ее было не на кого. No va ser fàcil, i el meu marit, que es debat entre el seu treball principal i nou negoci ... Va ser dur, i la nostra nena, que és sempre ia tot arreu ha estat amb nosaltres, ja que no deixa a ningú. Много раз хотелось всё бросить, продать и забыть, как страшный сон, и жить прежней жизнью!.. Moltes vegades volen deixar de fumar, vendre i oblidar, com un mal somni, i viure la mateixa vida! .. Бесконечные проверки правоохранительных органов, пренебрежительное, а порой и хамское отношение государственных органов, наглое появление рядом, практически напротив, конкурентов, заставляло опускать руки. Inspecció Infinit d'aplicació de la llei, l'abandonament i l'actitud de vegades grollera dels funcionaris públics, l'aspecte de bronze allà, gairebé davant, els competidors, obligat a renunciar. Но каждый раз я говорила себе и мужу: «Соберись! Però cada vegada em dic a mi mateix i el meu marit, "aconseguir junts! Мы не должны сдаваться!». No cal rendir! ". Такие критические ситуации закалили нас. Tals situacions crítiques ens s'endureixen. Невероятно, но теперь мы чувствовали себя намного сильнее! Increïble, però ara ens sentim molt més fort!

«StarKava» внедряет кофейное ноу-хау! «StarKava» introdueix cafè coneixements!


Киев жил прежней жизнью – бесконечная беготня утомляла людей. Kíev va viure una vida anterior - un esgotador enrenou interminable de persones. И они находили несколько минут, чтобы набраться сил в нашем кофейном оазисе…Ароматный, вкусный кофе открывал им «второе дыхание». I van trobar uns minuts per guanyar força en el nostre oasi de cafè ... fragant i saborós cafè els va revelar un "segon aire". И люди, как отдохнувшие странники, продолжали свой путь… I el poble va tenir com a pelegrins continuar el seu viatge ...

Многое поменялось на нашей мобильной кофейне и лишь две вещи остались неизменными – это отменное качество наших напитков и хорошее обслуживание. Molt ha canviat en la nostra cafeteria mòbil, i només dues coses han romàs igual - és l'excel · lent qualitat de les nostres begudes i un bon servei. Здесь «StarKava» была и остаётся категоричной! Aquí «StarKava» era i segueix sent categòric! Никаких сделок с совестью! No hi ha transaccions amb consciència!

Прошло несколько месяцев и мне захотелось работать законно, вопреки беззаконию. Van passar uns mesos i jo volia treballar legalment, malgrat la il · legalitat. Здесь мне пригодилась моя юриспруденция. Va ser útil per a mi és la meva llei. Я нашла честные пути, и добилась желаемого. Vaig trobar una manera honesta, i ha aconseguit el desitjat. Так мы обосновались на новом месте, всё законно, всё спокойно. Així que ens acomodem en una nova ubicació, tot legal, tot està tranquil. У «StarKava» появились свои клиенты, которых хотелось приятно удивлять, радовать. A «StarKava» creat els seus clients que volien sorprendre, delit. Поэтому мы стали придумывать и воплощать в жизнь различные идеи. Així que vam començar a inventar i posar en pràctica diverses idees.

Таким образом, у нас появились ТОППИНГИ: карамель, клубника, вишня, шоколад, ваниль; а с недавних пор, ещё и МЯТНЫЙ СИРОП! Per tant, arribem Ingredients: caramel, maduixa, cirera, xocolata, vainilla, i més recentment, més i xarop de menta! Это было наше ноу-хау, которое не осталось незамеченным. Era el nostre know-how, que no ha passat desapercebut. Затем, я изучила международный рейтинг популярности специй, и решила разнообразить наши пряности. Llavors, vaig estudiar qualificació internacional de popularitat d'espècies, i vaig decidir diversificar les nostres espècies. Вслед за такой популярной корицей, появился кардамон, имбирь, мускатный орех, гвоздика, цедра апельсина, цедра лимона. Людям наше нововведение пришлось по душе, появилось много постоянных клиентов. Després d'una canyella tan popular aparèixer cardamom, gingebre, nou moscada, clau d'olor, pela de taronja, la ratlladura de llimona. Les persones són la nostra innovació tenia en ment, hi ha molts clients habituals.

Вдохновлённые таким успехом, мы решили не останавливаться, ведь, как известно, нет предела совершенству... Inspirat per aquest èxit, hem decidit no parar, perquè, com vostè sap, no hi ha límit a la perfecció ... Я много читала, размышляла, и так появилась идея: по пятницам, когда в последний рабочий день, уставшие и угрюмые люди, с трудом проснувшись, идут на работу, и заходят к нам взбодриться стаканчиком ароматного напитка, мы к каждому стаканчику кофе давали в придачу комплимент, в виде кофейного зерна в шоколадке. Llegeixo molt, pensant, pel que va tenir una idea: els divendres, quan l'últim dia de treball, cansat i malenconiós, lluitant per aixecar-se, anar a treballar, i anem a animar un got de beguda amb gust, donarem a cada tassa de cafè en la negociació Regal en forma de grans de cafè a la barra de xocolata. Казалось бы, мелочь… А как приятно людям – оттого, что им неожиданно уделили знак внимания. Pot semblar poca cosa ... Però és bo per a la gent - perquè de sobte es va prestar atenció al senyal. Нам приятно потому, что на наших глазах, человек стаёт улыбчивей, радостней, «расправляет крылья»… Мы ощущали себя добрыми волшебниками, прибывшим в скучный и неулыбчивый город с Планеты Счастья! Estem contents perquè els nostres ulls, la persona deixa somrient, alegre, "estén les seves ales ..." Sentim bons assistents, que van arribar a una ciutat avorrida i sense somriure de Planet aquesta! Но…злые волшебники тоже существуют, к сожалению. Però ... també hi ha els mags malvats, per desgràcia. Они не владеют добрыми чарами, не создают, а… разрушают чужое… No tenen bons encanteris, no creu, i destruir altres persones de ......

«Неожиданная подножка» или «прийти на всё готовенькое». "L'inesperat tret" o "anem tots gotovenkoe."


Такие «чародеи», наблюдая за очередью клиентов к нашей мобильной кофейне из окна бизнес-центра, на территории которого мы работали уже 8 месяцев, не смогли «пережить» чужой успех… Aquestes "bruixots", mirant la cua dels clients a la nostra cafeteria mòbil del centre de negocis finestra, en el territori de la qual hem estat treballant durant 8 mesos, no van ser capaços de "sobreviure" L'èxit d'algú més ...

Кофейне «StarKava» сухо сообщили, что директору ресторана, который находиться в здании, ой как приглянулось наше место, «вдруг» захотелось открыть там (именно там!) свой ларёк и, желательно, забрать наших работников «в довесок». Perk «StarKava» secament informar que el director del restaurant, que es troba a l'edifici, oh, com el nostre lloc ha atret, "de sobte" volia obrir allà (que hi era!) El seu lloc i, de preferència, portar als nostres treballadors "en l'apèndix". С нами досрочно разорвали договор… Amb nosaltres prematurament rescindir el contracte ...

Скажите, что ощущает трудяга-садовник, у которого решили отобрать выращенный им из крохотных ростков прекрасный фруктовый сад, щедро дающий плоды?.. Diuen que se sent gran treballador, un jardiner que ha decidit seleccionar a créixer a partir de petits brots bella horta, generosament donant fruits? .. Да и кто забирает?.. I que recull? .. Люди, которые всё это время не приложили никаких усилий для его развития… Простые «наблюдатели», лениво ожидающие возможности прийти « на всё готовенькое!» Les persones que tenen tot el temps no van fer cap esforç per al seu desenvolupament ... "observadors" Simple, mandrosament esperant oportunitats per arribar "a tots gotovenkoe!"

Я ощущала себя таким садовником… Моим садом был бизнес, все наработанные за это время клиенты, наша хорошая репутация и оптимистические планы на будущее… Em vaig sentir com un jardiner ... El meu jardí era un negoci, tot es va desenvolupar amb el temps, els clients, la nostra bona reputació i plans optimistes per al futur ...

Один известный политик предлагает в случае такого «беспредела» браться за вилы… Я решила не идти на радикальные меры. Un conegut polític ha en el cas d'un tal "indignació" prendre forques ... vaig decidir no anar a mesures dràstiques. Но и отдавать своё «детище», и уступать – не собиралась! Però renunciar al seu "nen", i el rendiment - no anava a! «Мы ещё повоюем!» сказали мы себе и… обосновались напротив. "Lluitarem amb tot!" Ens vam dir a nosaltres mateixos ... i ens acomodem al front.

«Доносы не добавят «спроса»!» или «достойно конкурировать умеют не все!» "Les denúncies no se sumarà al" demanda "o" no saben com competir tots! "


Как я уже сказала ранее, мы решили не сдаваться, не искать новое место и начинать всё сначала, а продолжать обслуживать наших клиентов, бороться за каждого из них, только уже на новой территории, совсем рядом с прежней. Com he dit abans, hem decidit no donar-se per vençut, no busquem un nou lloc i començar tot de nou, i continuar servint als nostres clients, a lluitar per cada un d'ells, només que aquesta vegada en la nova ubicació, molt a prop de la mateixa. Огромное спасибо Торговому дому «Лагода», руководство которого поддержало нас в трудную минуту и поверило в нас! Moltes gràcies a la casa comercial "Lagoda", la direcció ens ha donat suport en els moments difícils i cregut en nosaltres!

Не скрою, было очень сложно, ведь владелец нового ларька, который появился на месте «StarKava»,не ожидал такого поворота с нашей стороны, у него были совершенно другие планы: мы «испаримся», и все клиенты с распростёртыми объятиями прибегут к нему. He d'admetre, que era molt difícil, pel fet que el nou propietari de la plaça, que va aparèixer en el lloc «StarKava», no esperava aquest gir del nostre costat, tenia completament diferents plans: som "evaporar", i tots els clients a venir corrent amb els braços oberts a ell. Я думаю, жажда «лёгкого бизнеса» заслуженно может пополнить перечень давно прописанных человеческих пороков. Crec que el desig de "negoci fàcil" merescudament pot encapçalar la llista dels vicis humans a llarg receptats.

Мы всегда выступали за честную конкуренцию, чего не скажешь о новом ларьке. Sempre hem defensat la competència lleial no es pot dir sobre el nou quiosc. Зачем искать информацию, советоваться со специалистами, начинать «с нуля», внедрять яркие идеи, если можно взять – и прийти на всё готовенькое! Per què buscar la informació, consulteu amb experts, per començar "de zero", per introduir una brillant idea si vostè pot prendre - i arribar a tots els gotovenkoe! А когда они не получили желаемого «ажиотажа», то просто начали писать «доносы» на нас во все существующие инстанции, надеясь на то, что мы не выдержим проверок и самоликвидируемся… Эта информация стала мне известной от самих «проверяющих», которые объясняли свои частые визиты тем, что на нас «жалуется ларёк напротив». I quan no van rebre el "brunzit" que desitgi, a continuació, només va començar a escriure "denúncies" per a nosaltres a totes les autoritats ja existents, amb l'esperança que hem fallat els controls i samolikvidiruemsya ... Aquesta informació va ser conegut per mi a partir dels "inspectors" mateixes que van explicar la seva visites freqüents al fet que en nosaltres ", es queixa un lloc davant." Да… Достойные методы, ничего не скажешь. Sí ... Digne mètodes realment. Впрочем, «кляузы» не помогли конкурентам увеличить спрос на свои предложения. No obstant això, la "calúmnia" no ajuda als competidors per augmentar la demanda dels seus suggeriments. Не тем путём они пошли к сердцам потенциальных покупателей! No d'aquesta manera, es van anar als cors dels compradors potencials! А мы, из-за постоянных проверок, вынужденно доставляли неудобство нашим дорогим клиентам, кофейня часто была закрыта. I, a causa dels constants controls interns interposats molèsties als nostres clients, el cafè era sovint tancat. Но ничего поделать с этим не могли. Però no hi ha res a fer amb ell no va poder.

К тому же, с ларька к нам направляли людей, которые даже угрожали нам связями с правоохранительными органами, буквально заставляя «убираться с их глаз и не мешать их торговле». A més, amb un lloc per a nosaltres els directes, que fins i tot ens va amenaçar amb vincles amb la policia, literalment, fer "sortir dels seus ulls i no interferir amb el seu comerç." Создавалось впечатление, что фантастическая машина времени перенесла нас в «лихие 90-тые»… La impressió que una màquina del temps fantàstic que patim al "gallardo 90-tye" ...

«Собаки лают – караван идёт!» или «Справедливость восторжествовала!» "Els gossos borden - la caravana passa" "Justícia ha triomfat" o


Прошло несколько месяцев тяжёлой борьбы, и мы наконец-то вздохнули с облегчением… Когда совесть и помыслы чисты, легче преодолевать трудности. Van passar diversos mesos d'intensos combats, i finalment va deixar escapar un sospir d'alleujament ... Quan la consciència i els pensaments són purs, és més fàcil per superar les dificultats. Да, иногда нас ещё «проверяют», но когда с документацией всё в порядке, то и на лже вызовы реагировать нет резона! Sí, de vegades encara "xec", però quan tota la documentació està en ordre, i les trucades falses a respondre cap raó! Можно сказать, что справедливость восторжествовала! Podem dir que s'ha fet justícia! «StarKava» работает, мы продолжаем обслуживать Вас, наши дорогие клиенты, стараемся не только вести честный бизнес, а и радовать, вдохновлять. «StarKava» obres, continuem servint a vostès, els nostres estimats clients, tractem de no només mantenir un negoci honest i delit, inspirar. Дарить Вам бодрость и хорошее настроение. Per donar-li el valor i el bon humor. К примеру, 7-го марта мы радовали всех женщин поздравительными открытками с нашим логотипом и «Рафаэлкой», а к Пасхе раздавали сладкие медальоны с нанесённым на них пасхальным изображением. Per exemple, el 7 de març ens complau totes les dones targetes de felicitació amb el nostre logotip i "Rafaelkoy" i repartim a la dolça medalló de Pasqua s'aplica amb la imatge de Pasqua. Будем стараться, чтобы такие сюрпризы, как и новые креативные идеи, стали доброй традицией мобильной кофейни «StarKava»! Tractarem d'aconseguir aquestes sorpreses com les noves idees creatives s'han convertit en una bona tradició de cafè mòbil «StarKava»!

Хочется добавить, дорогие друзья, что мы, наконец-то расширяемся! Vull afegir que, estimats amics, que per fi estem expandint! У нас появилась ещё одна мобильная кофейня, подробности об этом Вы cможете прочитать позже в разделе «Новости». Tenim una altra cafeteria mòbil, els detalls sobre aquest cmozhete llegeix més endavant en la secció "Notícies".

Просим всех наших постоянных и не только клиентов оставлять свои отзывы о «StarKava», свои пожелания в соответствующих разделах сайта. Demanem a tots els nostres fidels clients i no només les seves impressions «StarKava», els seus desitjos en les seccions pertinents del lloc. «StarKava» дорожит каждым из Вас, дорогие друзья. «StarKava» els valors de cada un de vosaltres, estimats amics. Ведь только так мы будем знать о наших преимуществах, а также нюансах, которые, возможно, нуждаются в доработке. Després de tot, l'única forma en què va a rebre les nostres avantatges i matisos que podrien necessitar millores. Компетентнее Вашего мнения для нас просто нет! Competent de la seva opinió que, senzillament, no ho fem!

«StarKava» ждёт Вас! «StarKava» que l'espera!


Да, вначале было зерно… С тех пор, как в 16 веке кофе попал в Европу, утекло много воды… Для того, чтобы насладиться этим чудо напитком, не обязательно быть богатым и влиятельным человеком, как это было когда-то… Достаточно просто заказать стаканчик латтэ или капуччино, мокка или американо, еспрессо или маккиато в мобильной кофейне. Sí, al principi era el gra ... Des de llavors, com al segle 16, el cafè era a Europa, molta aigua sota el pont ... Per tal de gaudir d'aquesta beguda miraculosa, no ha de ser un home ric i poderós, com ho va ser una vegada ... Simplement l'ordre tassa de cafè amb llet o un caputxí, moka o americà, espresso macchiato o en una cafeteria mòbil. И пусть Ваше сердце подскажет Вам, какой мобильной кофейне отдать своё предпочтение! I deixa que el teu cor et dirà el que una cafeteria mòbil, per obtenir la seva preferència! Радушие, порядочность, умение радовать и приятно удивлять клиентов были актуальны всегда - и в далёком 16 веке, и сегодня, в наше время. La bondat, l'honestedat, la capacitat de sorprendre i delectar els clients eren sempre pertinents - i al segle 16, i avui, en el nostre temps. Это осталось неизменным, как и любовь людей к кофе. S'ha mantingut sense canvis, com l'amor de la gent per prendre un cafè. Этими принципами неизменно руководствуется «StarKava»! Sempre guiat per aquests principis «StarKava»!

В заключении моего рассказа, я хочу сказать, что ни минуты не жалею о том, что когда-то рискнула, сделала такой выбор, в котором меня вовремя поддержал мой любимый муж! Al final de la meva història, vull dir que no em penedeixo ni un minut del que abans s'havia aventurat, hagi fet aquesta elecció, que jo vaig recolzar el meu estimat marit! Да, это был нелёгкий путь, иногда было невыносимо больно, от несправедливости опускались руки… Но мы не сдались! Sí, va ser un camí difícil, de vegades era insuportable dolor, la injustícia perdre el meu cor ... Però no et rendeixis! «StarKava» будет работать для Вас и впредь! «StarKava» funcioni per a vostè continuar! Надеемся на дальнейшее развитие, обещаем радовать Вас интересными задумками! Esperem que per al desenvolupament, prometem fer-lo feliç amb algunes idees interessants!

Рассказ правдив мой, нет в нём украшений – La meva història és vertadera, no hi ha joies -

сквозь тернии мы шли к своей Звезде! caminem a través de les espines de les estrelles!

Чтоб стать для Вас родней и совершенней – Per arribar a ser els seus familiars i complets -

отдушиной, в столичной суете! ventilar, en l'enrenou i el bullici metropolità!

Мобильная кофейня – это чудо! Cafeteria mòbil - que és un miracle!

Зимой – согреет, летом – ободрит! Hivern - calenta a l'estiu - animarà!

Всегда «StarKava» рядом с Вами будет! Sempre «StarKava» al costat de vostè serà!

Мы там, где вдохновение парит! Som on la inspiració es dispara!

Отменный кофе с тонким ароматом, Excel.lent cafè amb una aroma delicat,

наполнит Вас энергией своей! us ompli de la seva energia!

«StarKava» Вам всегда сердечно рада, «StarKava» Vostè està sempre alegria en l'ànima

ведь с нами и душевней и вкусней! després de nosaltres i soulful i deliciós!

Спасибо! Gràcies! Ваш заказ принят! La seva comanda és acceptat!
Мы в Вконтакте Estem en FaceBook
Мы на Facebook Estem a Facebook
Мы в Twitter Siga amb nosaltres a Twitter
Refilo